Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alksnà
Reikšmė:
Erlenhain
Straipsnelis:
žr. alksnis
Šaltinis:
Pisani 1968, 14
Antraštė:
álksnà
Straipsnelis:
žr. alksnis
Šaltinis:
Blažek 2001b, 30–32
Antraštė:
álksna
Reikšmė:
alder thicket, marsh, dale
Straipsnelis:
Tiek bl., tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo buvus praide. *a- ar *o- (*h₂e-, *h₃e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu (Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio dėsnio pavyzdžius: lie. álksna, élksna (Andersenas mini tik toponimus Álksna ir Al̃ksnė) ‘alder thicket, marsh, dale’, la. àlksna, ȩ̀lksna (pastarąją formą atliepia r. la. àlksna) ‘alder thicket, swampy spot’; prasl. *jelьsa ‘alder thicket’, kuris greičiausiai pasiskolintas iš bl. substrato.
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas