Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãmalas
Reikšmė:
toks visžalis nuodingas augalas, viscum album
Straipsnelis:
emelno E 646 ‘Mispel’ (t. y. ‘amalas’, viscum album) : lie. ãmalas ar ẽmalas, la. amuls, r. омела, le. jemioła ir kt. žr. Walde Pokorny I, 124.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 205
Antraštė:
ãmalas
Reikšmė:
toks visžalis nuodingas augalas, viscum album
Straipsnelis:
Pr. forma *amel- atstatoma remiantis tokiais pr. vietovardžiais: Amelung, Ammelink, jotv. *Amalvas, lie. Amãlė, Amãlis, Ãmalvas ir kt. Lyginama su pr. emelno, lie. ãmalas, la. ãmuls, amuls, amuols ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 81
Antraštė:
amalas
Straipsnelis:
žr. emalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 26–28
Antraštė:
ãmalas
Reikšmė:
Mistel
Straipsnelis:
Rytų bl. paralelėse pastebimi vokalizmo skirtumai: lie. ãmalas ‘Mistel’ (Kurschat) greta emalas ‘t. p.’ (Miežinis), la. amu(o)ls, āmul(is), āmals, greta ẹmuols ‘Mistel, Klee’ (Fraenkel 1962-65, 9; Karulis 1, 69); plg. pr. emelno ‘Mispel’ < *emelnā (Mažiulis 1, 252). Bl. > suomių ahmalo ‘clover’ (Thomsen 1890, 156). Darybos požiūriu jiems artimi sl. atitikmenys: polubų jamėln(ă, žemutinių sorbų jeḿelina, aukštutinių sorbų (arch.) jemlina ir kt. ‘misteltoe’ reikšmės žodžiai. Hamp (1971, 253–255) pirminėmis jų formomis laiko *omelá ir *jьmélьje, o kaip pastarųjų kontaminacijos rezultatą nurodo br. ímela, ímala, s.-kr. ìmela, slov. imêla. Suponuodamas, kad *omelá < *amelā vs. *jьmélьje < *(j)ъmelьje < *umeli̯om, atitinkantį pr. ape : lie. ùpė ‘river’. Tos pačios šaknies galėtų būti ir galų samolous (*sam-amolo) ‘Mistel/Samolus valerandi’, ‘Hopfen/Anemone pulsatilla’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 37–38
Antraštė:
ãmalas
Reikšmė:
mistletoe
Straipsnelis:
Galų samolus ‘mistletoe/Samolus valerandi’ arba ‘pasque-flower/Anemone pulsatilla’< *sm̥-amol˚/ lie. ãmalas ‘mistletoe’, la. āmul(i)s, amu(o)ls ‘t. p., clover’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 54
Antraštė:
ãmalas
Straipsnelis:
Balsio ir -las- priesagų konglomeratai baltų kalbose kaitaliojasi gana dažnai, pvz. lie. ãmalas, la. amuols (< *-ō-la-s), amuls, āmuls, āmals ‘amalas, laumės juosta’ (: sl. *-omela ‘t. p.’).
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 103
Antraštė:
ãmalas
Reikšmė:
mistletoe
Straipsnelis:
Tiek bl., tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo buvus praide. *a- ar *o- (*h₂e-, *h₃e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu (Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio dėsnio pavyzdžius: lie. ãmalas, ẽmalas (Sirvydas) ‘mistletoe’ la. amuols, amulis, āmals, ȩmuols ‘mistletoe, clover’ (ā pagal âbuõls, âbuõliņš ‘apple, clover’), pr. emelno ‘mistletoe’; prasl. *jemela, *omela, *jьmela. Tačiau pasak Derkseno, e- leksemose lie. ẽmalas, la. ȩmuols galėtų būti senesnis nei Rozwadowskio dėsnis, nes šis žodis, kuris greičiausia yra skolinys iš substrato kalbos, turi skirtingų vokalizmo laipsnių atitikmenų sl. kalbose, plg. jerubė̃, ìrbė, dial. jerū̃bė, jerumbė̃, jérbė, la. ir̃be, ierube ‘hazel-grouse, partridge’; prasl. *jeręb-, *jьrb-, *ręb- ‘t. p.’.
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas