Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãptvaras
Straipsnelis:
žr. pagalba
Šaltinis:
Urbutis 1975, 97
Antraštė:
àptvaras
Straipsnelis:
Skoliniai iš tm. tu̯or- < ide. dhu̯or- yra žodžiai prasl. (za-, ot-)tvoriti ‘(už-, at-)rakinti, -daryti’, s. sl. zatvorъ ‘skląstis, užraktas, suėmimas, areštas’, pritvorъ ‘salė su kolonomis’, ukr. prytvór ‘bažnyčios prieangis’ (*‘prie durų!’ […]), lie. ãptvaras ‘Gehege, Zaun’, pri̇́etvaras ‘verstopfung’. Ide. dhṷer-/dhṷor/dhur- taip pat glūdi prasl. dvorь ‘kiemas’, lo. foris, gr. θύρα, prasl. dvьrь, lie. dùrys, av. duuar- ‘vartai, kiemas’ ir t. t., plg. Walde-Pokorny I 870. Pirmą reikšmę ‘durys’ turi -tvoriti, zatvorъ, pri̇́etvaras ir kt., ja remiantis, šių žodžių reikšmė susijo su durų funkcija, o žodžiai pritvorъ, prytvór įgijo reikšmę, susijusią su erdve priešais duris. Žodį tvoriti ‘daryti, kurti’ ir giminiškus žodžius dėl nukrypusios reikšmės aš veikiau laikau kilusius iš kito etimono. (…) Ir tokią giminiškų žodžių grupę kaip lie. tvérti ‘fassen, halten, ausdaiern, formen’, turė́ti ‘halten, müssen’ geriau reikėtų atskirti. [tm. – tememetinis, temematų – dirbtinis nežinomos ide. kalbos, išsivysčiusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabl. ir prasl. kalboms su tokiais dėsningumais: tenuis > media; media aspirata > tenuis; , > , / ro, lo].
Šaltinis:
Holzer 1983, 337
Antraštė:
ãptvaras
Reikšmė:
aptvėrimas
Straipsnelis:
žr. tvartas
Šaltinis:
Mažiulis 2007, 66–67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas