Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apvalùs
Reikšmė:
rund
Straipsnelis:
Panašiu dariniu, kaip ir E. Fraenkelio žodyne pateiktas lie. apvalus, laikyčiau s. bažn. sl. oblъ, r. obl, le. obły ir t. t. (tiesa, tam tikros jo fonemos ilgainiui nustotos tarti), prasl. obь/ъ ‘rund’ < *ob-vь/-ъ.
Šaltinis:
Machek 1959a, 163
Antraštė:
apvalus
Straipsnelis:
Lie. apvalus, la. apaļš giminiški lie. velti, pradinė reikšmė ‘ridenti’, la. velt ‘ridenti, velti’, s. sl. valiti ‘riedėti, ridenti’ ir t. t.; panašiai s. sl. obĭlŭ ‘apskritas’ (s.-kr. obal ‘cilindrinis’, č. oblý, le. obły ‘pailgas’).
Šaltinis:
Buck 1949, 905
Antraštė:
apvalùs
Straipsnelis:
Viena vardažodinių rytų bl. *u̯ē̆l-/*u̯il- ‘sukti’, ‘velti (vilną)’, ‘ridenti’ (> ‘banguoti’, ‘kunkuliuoti’) vedinių grupė – būdvardžiai, reiškiantys ‘apvalus, riedantis’ ir daiktavardžiai, reiškiantys apvalų daiktą: lie. ap(v)alùs, ãpalas, la. apaļš, s. isl. valr; subst. lie. uolà, la. uõla ‘kiaušinis’. Dar žr. vélti.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 384
Antraštė:
apvalùs
Reikšmė:
rund
Straipsnelis:
Go. walus* ‘Stab’, s. isl. vǫlr ‘(runder) Stab’, s. fryzų walu-bera ‘Pilger’, s. saksų ehir, v. v. a. val ‘Stab’, veikiausiai atsiradę iš ide. *u̯ól-u-, kilusio iš šaknies *u̯el- ‘drehen’, t. y. *‘das Gedrehte’, plg. lo. vallus ‘Pfahl’ (< *u̯l̥-nó-). Šalia yra būdv. germ. *wala- ‘rund’ : lie. apvalùs ‘rund’ (u-kamienas gali būti antrinis).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 199–200
Antraštė:
apvalùs
Straipsnelis:
žr. pakilus
Šaltinis:
Young 1983, 63–67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas