Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apýdėmė
Reikšmė:
sklypelis, sklypas aplink trobą; vieta aplink namą
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Lie. turi paveldėtą ide. *dom-o-, bet su pakeistu žodžio pradžios priebalsiu: nãmas, paprastai pl. namaĩ (n-m [224] dėl asimiliacijos iš d-m). Tai -o- kamienis žodis kaip ir gr. δόμος, s. i. dáma-. […] Paralelinį -u- kamieną (lo. domus ir s. sl. domъ, -u rodo dūrinys namù-darbis ‘namų darbininkas’ […]. Lie. kalboje taip pat randame šaknies *dem- / dom- nykstamąjį ir pailgintąjį laipsnius. Pailgintasis laipsnis *dēm-: lie. dial. apý-dėm-ė ‘sklypelis, sklypas aplink trobą’ (Juška), pažodžiui ‘vieta aplink namą’, plg. s. lie. apidamė : *damas ir naują bendrinės kalbos apý-namė : *nãmas.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224–225
Antraštė:
apýdėmė
Reikšmė:
sklypelis, sklypas aplink trobą
Straipsnelis:
žr. namas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224–225

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas