Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áudra
Reikšmė:
smarkus vėjas, ppr. su lietumi ir perkūnija
Straipsnelis:
Germ. wǣ-ja- ‘pūsti (apie vėją); plazdenti, wehen’ (go. waian ‘wehen’, s. ang. tik praes. wǣweð ‘pučia’ ir part. perf. pass. biwaune ‘angeweht’, s. fryz. waja ‘wehen’ [539], be jokios abejonės, remiasi bendra ide. šaknimi wē- (**ə₂weə₁ ‘wehen’, plg. lo. ventus, -i ‘vėjas’, kimr. gwynt ‘t. p.’ (skolinys?), lie. vė́jas ‘gulsčia oro srovė’, vė́tra ‘sausumos audra’, bažn. sl. vějo, vějati ‘wehen’, gr. ἄημι ‘wehe’ (poet.), s. i. vāti ‘pučia, dvelkia’, het. huwant- ‘vėjas’ (su pridėtiniu h, kurį laringalinės teorijos šalininkas susies su gr. α- ir apskelbs šaknies liekana), toch. A want, wänt ‘vėjas’. Ide. wē- [wehen’ kildintina iš šaknies au- ‘wehen’, kuri, deja, yra prastai paliudyta, plg. kimr. awel ‘vėjas, kvėpavimas, dvelkimas’, lie. áudra ‘smarkus vėjas, ppr. su lietumi ir perkūnija’ (greta áldra ir ùmaras ‘stiprus vėjas’, kurie galbūt siejasi su ū́mas ‘greitas, vikrus’, gr. αὔρα ‘gaivus oras, ramus, nesmarkus dvelkimas’, sunkiai kur nors priskiriamas (Plg. Frisk, Girch. etym. Wrtb., 2–27 s. v. ἀήρ, ἄελλα ‘stiprus vėjas’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 539–540
Antraštė:
áudra
Straipsnelis:
La. audaļa [sakoma apie spėrų darbininką: iêt kâ audaļa; kùo ņȩm prìekšà, tas iêt kâ nùo rùokas ‘eina kaip a.: ko jis imasi, tas gerai einasi’. Etnografiskas ziņas par latv. IV 49 iš Bilstiņi (Koknesē)] nors primena r. ýдаль ‘narsumas’, удалóй ‘drąsus’ (kurie, tikėtina, yra kilę iš у-дати) ir lo. audēre ‘džiaugtis kuo nors, ryžtis’ (plg. dar Walde, Lateinisches etym. Wrtb.), tačiau turėtų sietis su lie. áudra, áudrinti ir anksčiau, matyt, reiškė la. audaļa ‘stiprus vėjas, audra’; dėl tolimesių ryšių plg. Walde s. v. aura ir Boisakas (Boisaq, Diction. etym. de la langue grêcque) s. v. αὔρᾱ.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 399
Antraštė:
áudra
Straipsnelis:
Kai kuriuos l ir v dubletus lietuvių tarmėse galima paaiškinti rusų l, tariamu kaip ł ir lietuvių interpretuotu kaip : áldra : áudra.
Šaltinis:
Otrębski 1970c, 213
Antraštė:
audra
Straipsnelis:
žr. jauras
Šaltinis:
Schmid 1973, 190–192
Antraštė:
áudra
Straipsnelis:
žr. audinė
Šaltinis:
Young 2001, 165–166
Antraštė:
áudra
Straipsnelis:
žr. vėtra
Šaltinis:
Olsen 2010b, 31–32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas