Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baĩdas
Straipsnelis:
Manau, kad lie. baĩd- [žodyje baĩdas ‘Schreckgespenst’] savo priegaidę gavo dėl kontaminacijos su baĩs-, kur originalus cirkumfleksas buvo normalus prieš s, nes senas d* asimiliavosi į s. Kad lie. baĩsas akcentuacija yra sena, yra nurodyta Sławski [Słownik prasłowiański I, 244, s. v. běsь], kuris lygina su s.-kr. bȇs, by̏es, slovėnų bẹ̑s < *bě̑sъ. Taigi aš postuluoju baltų–slavų *báid- < *bāid-, bet bai̇̃s- < *bais-. Tai reiškia, kad baltų–slavų *baisas < *bait-sa- yra senas, nors s-sufiksas turėtų būti inovacija. Fraenkelis kalba apie pagrindą *baid- + formantas -s-, o Sławskis rašo *bhoid-so- […]. Jei *baisas < *bait-sa- norime susieti su baze *bheHi, turime rekonstruoti *b(h)əit-so-. Tai atitinka ir bojati sę. Tuomet *bāid- turi atspindėti *b(h)aid- < *bhəid-. […] Turime baltų–slavų dalyvį-būdvardį *bhəi-do- > *bhai-du, suformuotą kaip lo. foedus atveju, bet tiesiog iš nulinio laipsnio kamieno *bhəi- < *bhHi-, kuris matomas sl. bojati sę. Tuomet *bhaida- ‘bijąs’ segmentuojamas *bhaid-a-: *bhaid-sa-bhai(t)-sa- > *baisa- > *bai̇̃sa-. Visi dariniai – iš bazės *bheHi.
Šaltinis:
Hamp 1985a, 68–69
Antraštė:
baĩdas
Reikšmė:
пугало, страшилище
Straipsnelis:
žr. baidyti
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 18—19
Antraštė:
baĩdas
Reikšmė:
strach na wróble
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos postverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -dyti perintegracijos procesais.] Lie. baĩdas ʻstrach na wróbleʼ < bai-dýti ʻstraszyć, płoszyćʼ : bijóti(s) ʻbać sięʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas