Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baidýti
Reikšmė:
gąsdinti, bauginti
Straipsnelis:
Prasl. běsъ ‘pikta dvasia, velnias’, běsьnъ ‘siautėjantis, pasiutęs, velnių apsėstas’, běsněti (běsьnъ + ěti) ‘siautėti, siusti, maištauti (būti apsėstam piktos dvasios)’ genetiškai siejasi su lie. baidyti (běsъ < běd-s-) ‘gąsdinti, bauginti’. Plg. lie. baĩdas ‘baidyklė, pabaisa’ ir s.-kr. бȇда ‘velnias, nelaboji dvasia’. Absoliučiuoju sinonimu prasl. běsъ buvo divъ, kurio etimologija toliau ir pateikiama.
Šaltinis:
Мартынов 1983, 46
Antraštė:
baidýti
Reikšmė:
schrecken
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne siūlymas lie. baidýti gretinti su lo. foedus ‘bjaurus’ dėl prieb. d-dýti rodos esąs abejotinas; -dýti yra dėsningas [346] kauzatyvo baigmuo: baidýti ‘machen, dass jemand sich fürchte’. Sl. boj-ati sę ‘sich fürchten’ slypi bai- o-laipsnis; lie. kalba esamąjį laiką pasidaro kitaip: bijóti matome, prieš priesagą -ā-, lengvai suprantamą nykstamąjį laipsnį. E. Fraenkelio samprotavimai apie lie. baidýti sąsają su sl. běsъ ‘Dämon’ yra ginčytini. Sl. běsъ be jokios abejonės giminiškas su het. sepa- ‘Dämon’.
Šaltinis:
Machek 1961, 346–347
Antraštė:
baidýti
Straipsnelis:
S. air. bedg, bidg m., -o- kamienas ‘šuolis, staigus judesys’. Pedersen I 88, II 476, air. bedg lygino su valų beiddio ‘mėginti, rizikuoti’, bet abu žodžiai lieka izoliuoti. J. Vendryes hipotezė (reduplikuotas esam. l. *bhi-bh(i)-skō > *bibkō > *bidko, plg. vok. bid-men, kuris yra beben dubletas, plg. IEW 161), RC XXVIII 8, atrodo, labai rizikinga, taip pat rizikingas ir ryšys su lie. baidyti, KZ LIV 253. Taigi etimologija nežinoma.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b26
Antraštė:
baidýti
Straipsnelis:
r. 3 sg. boítsja ‘jis bijo’ ir pr. 3 pl. bia gali reprezentuoti 3 sg. bojei, 3 pl. *bijār. o- laipsnio šaknies balsis buvo apibendrintas slavų, kur prarastas buvo kauzatyvas, o baltai išlaikė o- laipsnių kauzatyvus pr. pobaiint, lie. baidyti, la. baĩdît ir apibendrino nulinį laipsnį pr. biātwei, lie. bijóti, la. bijât.
Šaltinis:
Kortlandt 1989, 110
Antraštė:
baidýti
Straipsnelis:
žr. bijoti(s)
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 187
Antraštė:
baidýti
Straipsnelis:
žr. bailus
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 24–26
Antraštė:
baidу́ti
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Su lie. baidу́ti genetiškai gretintinas prasl. běsъ ʻзлой дух, бесʼ, běsьnъ ʻнеистовый, бешеный, бесноватыйʼ, běsьněti (< běsьnъ + ěti) ʻнеистовствовать, беситься, буйствовать (быть одержимым злым духом)ʼ, taip pat plg. lie. baĩdas ʻпугало, страшилищеʼ ir sr.-kr. бêда ʻбес, дяволʼ. Prasl. běsъ ʻзлой духʼ turi absoliutųjį sinonimą prasl. divъ , kuris priklauso iranietiškajam sluoksniui, o běsъ – baltiškajam.
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 18—19
Antraštė:
baidýti
Reikšmė:
straszyć, płoszyć
Straipsnelis:
žr. baidas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas