Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bãlas
Straipsnelis:
Pr. ballo ‘kakta’ tiksliausiai atitinka alb. bałɛ (ballë) ‘kakta’, s. i. bhāla- ‘kakta’ (ir ‘spindesys’), iš bhā- ‘spindėti’, taip pat bret. bal ‘balta dėmė ant kaktos’, kimr. bal, ang. dial. ball, r. белуха, белушка ir kt. Ryt. baltų pavyzdžiai skiriasi savo reikšme: lie. bãlas ‘plukė’, rečiau – ‘baltas’, la. bāls ‘blyškus’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 187
Antraštė:
bãlas
Straipsnelis:
žr. balti
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 74
Antraštė:
bãlas
Straipsnelis:
Etimologizuodamas lo. albus ‘weiß’, gr. ἀλφούς· λευκόςHes. bei kitus giminiškus žodžius, A. Walde (Walde A., Vergl. Wrtb. d. idg. Spr. I [1930], 92 f.) pastarųjų prolytę *albho- skaido į šaknį *al- ir dažnai pasigaunamą darantis spalvų pavadinimus priesagą -bho-. Toks A. Walde’s samprotavimas teisingas. Šaknis *al- ‘weiß’ gerai paliudyta ir, be kita ko, slypi ide. leksemoje ‘Erle’: lo. alnus, -ī f., s. v. a. elira < *alisa, erila, sl. *olьcha (le. olcha), lie. alksnis, -io. Tačiau griežtai žiūrint lyties *al-bho- morfema *-bho- nėra priesaga, o veikiau tam tikra šaknies *bhā- resp. *bhē- forma, plg. s. i. bhāti ‘leuchtet, scheint, erscheint’, gr. hom. πε-φήσεται ‘wird erscheinen’. Dėl morfologinio *-bho- santykio su *bhā resp. *bhē plg. *-dho- (lie. iñ-das ‘Gefäß’) santykį su šaknimi *dhē- (lie. dė́ti ‘setzen, stellen, legen’). Kad priesaga -bho- gali sietis su šaknimi *bhē- ‘scheinen’, mano jau W. Prellwitz, kuris tarp kitų tai liudijančių pavyzdžių mini lie. raĩbas ‘gesprenkelt, graubunt’ greta raĩnas ‘graubunt, gestreift’, plg. BB 22 (1897), 109. Aukščiau pateikti dalykai rodo, kad ide. adj. *al-bho- ‘weiß’ yra heterogeninis reduplikuotas darinys. [36] Minėto darinio dėmenys gali susikeisti vietomis, t. y. *bhē-lo-: s. baž. sl. bělъ ‘weiß’, s. i. bhāla- m. ‘Glanz’, s. isl. bāl ‘Flamme’; pirmojo skiemens balsis trumpas: gr. φαλός· λευκός Hes., φαλύνει λαμπρύνει Hes., lie. bãlas ar balà ‘Anemone’, báltas ‘weiß’.
Šaltinis:
Otrębski 1963c, 36–37
Antraštė:
bãlas
Straipsnelis:
[Bendrų ide. ryšių žodis būtų] arm. bal ‘migla, rūkas, garai’, balut ‘miglotas’. […] [Lit.:] Walde Pokorny II, 175 t.; Pokorny 118 t. t. Ide. kalbų vadovuose visur pateikiama reikšmė ‘blyškumas’¹⁷ [¹⁷ […] bal ‘ryškus’ yra tik n. arm.], kurią palaikė klaidinga Scheftelowitzo BB 29, 37 nuomonė. Adjariano Arm. Wurrelbücher II 883 reikšmės ‘blyškumas’ nėra. Vis dėlto Adjarianas laikosi Scheftelowitzo etimologijos, kuri arm. žodį sieja su visose atskirose kalbose paliudyta šaknimi *bhel- ‘švytintis, baltas’. Sunku nurodyti artimesnį, glaudesnį arm. kalbos ryšį su kita kalba; vis dėlto tebūna paminėta, kad *bhel- refleksų yra ir ilyrų-trakų-frigų kalbos liekanose: […] būdvardis βαλιóς reiškia ‘baltas, baltai išteptas’. Garsų (fonetiniu) požiūriu arm. žodis siejasi su ilyrų ir baltų kalbų giminaičiais (lie. bãlas ‘weiß’, la. bâls [32] ‘išblyškęs, išbalęs’, plg. taip pat gr. φαλóς· λευæóς Hes.
Šaltinis:
Solta 1960, 31t.
Antraštė:
bãlas
Reikšmė:
weiß, albus
Straipsnelis:
žr. bala
Šaltinis:
Schall 1966, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas