Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bijóti
Reikšmė:
jausti baimę
Straipsnelis:
Lie. bijóti, la. bijât, pr. biātwei priklauso skirtingoms kategorijoms. Slavų bojati sę vokalizmas rodo buvusį perfektą su antriniu kamiengaliu *-ē-, kurį galima palyginti su skr. bibhā́ya. Jeigu antrinio kamieno atsiradimas gali būti datuojamas laiku, kai laringalai dar buvo segmentinės fonemos, tai baltų *bijā- raida iš *bhiH₂-eH- yra reguliari. Šios hipotezės sunkumas, kad baltų-slavų kalbose yra mažai duomenų tokiam balsio nuspalvinimui dėl gretimo laringalo. Dar daugiau, nėra paremiančių įrodymų, jog baltų esamasis laikas kilęs iš *-eH₁-. Todėl paaiškinimo dar kartą galime ieškoti originalios paradigmos viduje. Šitai suponuotina, jei skr. bibhyúr 3 pl. (su reduplikuoto darinio nulinio laipsnio galūne) kildiname iš PIE. *bhiH₂ēr, o tai turi sąlygoti baltų *bijā-, kaip ir *dhug̑H₂tēr suponuoja lie. duktė̃. Taikant tokį aiškinimą, lie. bìjo turėtų turėti cirkumfleksinę galūnę. Inf. bijóti ir praet. bijójo akūtinė intonacija gali būti paprasčiausiai analoginės kilmės.
Šaltinis:
Kortlandt 1989, 105
Antraštė:
bijóti
Straipsnelis:
[Rekonstruojama baltų-slavų veiksmažodžių grupė, kuriai būdingi šie bruožai: 1) bendraties ir aoristo kamienas -ā-, 2) nepriklausomas, paprastai atematinis prezensas su jungiamuoju balsiu *-i- daugiskaitoje (kilęs iš 3 dgs. *-int(i) < *-n̥t(i) arba *-r̥), 3) balsių kaita, veikiausiai su nuliniu laipsniu, kaip bendraties kamieno charakteristika:] Lie. bijoti, bìjo, la. bijâtiês, pr. biātwei. S. sl. bojati, boji- neabejotinai kilo iš perfekto *bʰe-bʰóiH-e (plg. s. i. bibhā́ya, s. v. a. bibēn) ir iš principo lie. bijóti turėtų būti tos pačios kilmės. Siūloma rekonstruoti bendrą baltų-slavų šių veiksmažodžių paradigmą bendr. aor.-inf. *bij-ā- : prez. *bai-m(a)i / *baj-i-me arba *bij-i-me.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 183–184
Antraštė:
bijóti
Straipsnelis:
S. sl. boji-, bojati sę, greta lie. bijaũ, bijóti ‘fear’ < perfekto *bhe/ibhoiH-/*bhe/ibhiH- (: s. i. bibhāya).
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2004, 183–184
Antraštė:
bijóti(s)
Reikšmė:
bać się
Straipsnelis:
žr. baidas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas