Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
broterė̃lis
Straipsnelis:
žr. brolis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 229
Antraštė:
broterė̃lis
Straipsnelis:
Pr. brāti (vokatyvo reikšme) 45,₃, brote (brōte) E. 173 ‘brolis’ (kartu su bratrīkai) : lie. broterė̃lis, la. brātarītis, s. sl. БРАТРЪ, skr. bhrātā, go. brōþar, lo. frāter, s. air. brāthir, gr. φρᾱ́τηρ ‘fratrijos narys’ ir kt. žr. Walde Pokorny II, 193.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 190
Antraštė:
broterė̃lis
Straipsnelis:
Lie. broterė̃lis, hip. lie. brólis, la. brãlis – atliepinys šalia sl. *bratel’ь (dial. vak.-piet.) dem., hip. nuo bratъ: s.-kr. antroponimas Brátelj (plg. le. dial. kaš. bracelstvo ‘brolybė, vienybė’, s.-kr. hip. brále m. ‘brolelis’).
Šaltinis:
SłPr I, 356
Antraštė:
broterė̃lis
Straipsnelis:
S. air. bráthair m. ‘brolis’, bráthir gen. sg. [B80] brathar, dat. acc. bráthir, nom. pl. brathir, gen. pl. bráthre. Britiškas atitikmuo yra valų brawd(r), pl. brodyr ir brodorion, v. kornų braud, kornų broder perdirbtas iš pl. breder, bredereth [s. bret. brotr Fleuriot, Dict. 91 (plg. ABr. LXXVII 611), v. bret. breuzr, dab. breur, pl. breudeur. Tai ide. žodis, išsaugotas daugelyje kalbų: skr. bhrā́tar-, s. persų brātā, gr. φρητηρ· ἀδελφός Hes., s. isl. broðir, ang. brother, vok. Bruder, s. sl. bratrŭ, lie. broterė̃lis. Pokorny IEW, 163 t.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b80–b81
Antraštė:
broterė̃lis
Straipsnelis:
Pr. brati ‘brolis’ yra išlaikęs seną darybos tipą (-ter- : -tr-), kurį patvirtina daug pavyzdžių. Tarp jų – rytų baltų ir slavų. Plg. lie. broterė̃lis (plg. broterỹstė, bróterauties), la. brātarītis. Su pr. bratrīkai siejasi prasl. *bratrьcь, kuri atsispindi s. č. bratřec, slov. brȃtrc. Deminutyvas iš *bratrъ (plg. s. sl. БРАТРЪ, s. slov. bratr, č. bratr, r. trm. братарь ir kt.). Nedeminutyviniai pavyzdžiai, turintys -ter, paplitę dar plačiau: s. i. bhrā́tar, av., s. persų brātar-, gr. φρᾱ́τηρ, lo. frāter. s. air. brāth(a)ir, go. broþar, toch. A pracar ir kt. (Pokorny IEW, 163–164) Apie šakninio balsio problemą žr.: Мажюлис Вопр. теор. 1963, 192; Acta B.-sl. 2, 1965, 53–54; Burwell BL 1970, 18 ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 247–248
Antraštė:
broterėlis
Straipsnelis:
žr. brolis
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas