Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brolis
Straipsnelis:
Lie. brolis, la. brālis, pr. brāti, lo. frater, go. brōþar, s. sl. bratrŭ, bratŭ, skr. bhrātar-, av. brātar- < ide. *bhrāter, galbūt iš šaknies *bher- ‘gimti’ ‘gynėju, globėju’ savo seserų (?). Lie. brolis, la. brālis yra maloniniai žodžiai (pet-names), padaryti iš pirmojo paveldėtojo žodžio skiemens (paveldėtą žodį išlaikė pr. brāti) ir priesagos -l-.
Šaltinis:
Buck 1949 107
Antraštė:
brólis
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų k. vadinamąją <pirminę> leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų–slavų epochoje bei atskiros baltų k. raidoje.] Senasis vedinys *bhrāter- (lo. frāter, s. i. bhrā́tar- lietuvių ir latvių pakeistas priesagos -l- vediniu *brā-l-ii̯a: lie. brólis, la. brālis. Plg. lie. trm. bró, brõ brà ‘broli!’. Pr. brote, brati nom. sg. turi (plg. mothe, mūti, duckti), vis dėlto nežinome, koks buvo netiesioginių linksnių kamienas. Senosios padėties reliktus turi dem.: lie. broter-ė̃lis ‘brolelis’, la. brātar-ītis ir pr. bratrīkai (plg. sl. *bratr-ьcь, s. le. brâtre, s. č. bratř-ec.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 229
Antraštė:
brólis
Straipsnelis:
žr. batis
Šaltinis:
Pisani 1957, 143 (sąraše kiti puslapiai)
Antraštė:
brólis
Straipsnelis:
Dauguma ide. formų, reiškiančių brolį, yra iš *bhrā́ter: sl. bratrъ, germ. brōþar, s. i. bhrā́tar, gr. φρᾱ́τηρ, toch. A pracar, B procer, lo. frāter. [58] Ide. *bhrāter reiškė kažką daugiau negu ‘tikras brolis’. Graikų ir osetinų kalbos išsaugojo senojo vartojimo pėdsakus: gr. φρᾱ́τηρ ‘vyrų sąjungos narys’, oset. œrvad ‘tos pat rūšies narys, giminės narys’. Slavų ir baltų kalbos išlaikė tik reikšmę ‘brolis’. Slavų kalbos pratęsia ide. formą [58] (*bratrъ < *bhrā́ter), o baltų kalbos teturi išvestines formas: lie. brólis, la. brālis. Lietuvių maloninis broter-ė̃lis leidžia atstatyti artimą slavų kalboms padėtį ir konstatuoti r-kamieno išlyginimą pagal baltų a-kamienus, kurie atitinka slavų vyriškosios giminės o-kamienus. Taigi broter-ė̃lis < *bróter-as = *bratro-s ir sl. bratrъ. *bróteras išsilaikė dar lie. bróterauties, plg. bãdas : badáuti. Plg. dar pr. brātrīkai. [60] Slaviškos formos: s. sl. БРАТРЪ, БРАТЪ, s. r. братъ, r., ukr., br. брат, le. brat, č. bratr, slovk. brat, bulg. брат ir kt. [61]
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 59–61
Antraštė:
brólis
Straipsnelis:
žr. tėvas
Šaltinis:
Bērtulis 1972, 17
Antraštė:
brolis
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] broterėlis > brolis […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95
Antraštė:
brólis
Straipsnelis:
Stangas (1942: 28) teigia, kad nekirčiuotas baltų -ī̃- reguliariai sutrumpėjęs ir taip atsiradęs tipas lie. brólis. Nesutrumpėjęs kirčiuotas -ī̃- išlikęs tipe lie. gaidỹs.
Šaltinis:
Fecht 2010, 89
Antraštė:
brolis
Straipsnelis:
žr. moteris
Šaltinis:
Olander 2009, 28–29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas