Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruzgė́ti
Straipsnelis:
žr. briaugzti
Šaltinis:
SłPr I, 414
Antraštė:
bruzgėti
Straipsnelis:
žr. brūzgauti
Šaltinis:
SłPr I, 406
Antraštė:
bruzgė́ti
Straipsnelis:
žr. briauzgėti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 247
Antraštė:
bruzgė́ti
Reikšmė:
šnarėti, bruzdėti
Straipsnelis:
R. брюзжáть, -жý ‘murmėti, niurnėti, urgzti’ (< *briauzgěti) funkciškai gretintinas su su lie. bruzgė́ti, brùzga, -ė́jo ‘šnarėti, bruzdėti’. Šių veiksmažodžių gretinimas leidžia daryti tam tikrų struktūrinių apibendrinimų: 1) priesaga *, 2) ta pati finalės priebalsių samplaika -zg-. Greičiausiai rekonstruotinas garsažodis bl.-sl. *br(i)auzg- / *br(i)uzg- (plg. dar prasl. *brъzgati = la. bruzgât, brùzgât ‘prunkšti; trykšti, švirkšti), iš kurio kalbos savarankiškai pasidarė veiksmažodžių.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas