Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùkas
Straipsnelis:
Pr. bucus ‘bukas’ kaip ir lie. bùkas, bū̃kas – neabejotini skoliniai. Nurodyti tikslų šaltinių sunku, žr. Stender-Petersen S. Germ. Lw. 1927, 447–457; Kiparsky GSl Germ. 1934, 216–219 ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 262–263
Antraštė:
bū̃kas
Reikšmė:
bukas
Straipsnelis:
žr. bukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 262–263
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
bukas, šeivamedis
Straipsnelis:
Reikšmės perėjimą ‘bukas (buk) → šeivamedis (bez)’ galima konstatuoti ir lietuvių kalboje, kur skolinys bùkas reiškia ‘bukas’ ir ‘šeivamedis (bez)’, tada atkrinta A. Brücknerio spėjimas, kad le. bez pridera prie lie. bez(d)as ‘Furz’, ukr. pezdity, bźdity, nors lietuvių kalboje panašus ryšys kartojasi žodžiuose smirdėlė ‘Zwergholunder’ : smirdėti ‘stinken’, ir nors lenkų kalboje bez turi reikšmę ‘Holunder’, ‘arbor foetida’.
Šaltinis:
Rudnicki 1956, 129
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
Holunder, šeivamedis
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne s. v. bùkas ‘Buche’ pateiktas dar ir lie. bùkas ‘Holunder’ čia visai neskirtinas. Lie. bùkas ‘Holunder’ giminiškas su lo. sa(m)bucus ‘Holunder’. Tokiam siejimui nekliudo ir tai, kad lietuviškame žodyje pasigendame sa(m).
Šaltinis:
Machek 1961, 356
Antraštė:
bū̃kas
Reikšmė:
botaurus stellaris
Straipsnelis:
Lie. bũkas (Balčikonio LKŽ I, Vilnius 1941) ‘botaurus stellaris’ (taip pat: baublỹs, rėklỹs arba lieknų jautelis), ko gero, tiksliai atliepia sl. bukъ; plg. lie. (Balčikonio žodyne s. v. baublỹs 1) „baublys yra ypatingas savo balsu: jis baubia kaip jautis“ ir lotynišką šio paukščio pavadinimą.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 411
Antraštė:
bukas
Straipsnelis:
Lie. bukas, anksčiau bukus, galbūt giminiškas la. bukāt ‘kumščiuoti’, r. bukat’ ‘mušti’ ir t. t., pamėgdžiojamosios kilmės.
Šaltinis:
Buck 1949, 1071
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
nesmailas, atšipęs
Straipsnelis:
Atsižvelkime į lie. bùkas, bukùs ‘nesmailas, atšipęs’ (be to, dar bùkti ‘darytis bukam, neaštriam’, la. at-bukt ‘t. p.’) reikšmę ir tada nesistebėsime, kad pastarasis žodis aiškios etimologijos neturi. Kad veiksmažodžiai, reiškiantys ‘kirsti, smogti, pliekti’ dažnai eina pamatu darantis aukščiau minėtos reikšmės lytis (plg. lo. obtūsus ‘bukas’ : tundere ‘smogti, kirsti’), tai galėtume samprotauti apie onomatopėjinius darinius iš lie. bukúoti, r. búkat’, búchat’ ‘stumti, smogti, grūsti, spirti; mušti, kad bildėtų, skambėtų’.
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 33
Antraštė:
bùkas
Straipsnelis:
žr. buksas
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 64
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
šeivamedis
Straipsnelis:
žr. bezdas
Šaltinis:
Machek 1961, 35
Antraštė:
bū̃kas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 217
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
Buche; Holunder
Straipsnelis:
Pr. bucus ‘Buche’ (EV 592) = ‘beech/Fagus silvatica’ (Trautmann 1910, 315) < *bukus < *buks < *bukas (Mažiulis 1, 165). Panašiai kaip ir lie. bùkas ‘Buche; Holunder’ pasiskolintas iš vok. (rytų pr.) buk, galbūt per le. buk ‘Buche, Rotbuche’ (Fraenkel 1962-65, 63; plg. Smoczyński 2000, 185 siūlomus v. v. ž. bōke, v. v. a. buoche f. ‘beech’. Kiparsky (1934, 217–219) vokiškos killmės žodžiais laiko ir sl. *bukъ ‘beech’, *buky, -ъve ‘mast, letter’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 37
Antraštė:
bukas
Straipsnelis:
J. Bretkūno Biblijos skolinys iš vokiečių kalbos: bukas.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92
Antraštė:
bū̃kas
Reikšmė:
kankorėžis; balų paukštis
Straipsnelis:
Kai kurie pietų ir rytų aukštaičių šnektose vartojami kankorėžio pavadinimai siejami su garsiniais veiksmažodžiais: bū̃kas, bùkas, bùkšis, būkẽlis ir kt. jo variantus plg. su baũkti ‘baubti, bliauti; rėkti’, bū̃kti ‘bliauti, baubti’, būkas ‘toks balų paukštis, baublys’; la. bucêt ‘skambėti’, būkšķêt ‘dusliai aidėti, dundėti’, interj. būkš; sl. *bučati, *bukati ‘šaukti, baubti, verkti, triukšmauti’, *bykъ ‘jautis’, s. i. bukkati ‘loja’, gr. βύκτης ‘baubiantis’ ir kt. (Endzelīns 1980, 411; Fraenkel 1955–1965, 37; Sabaliauskas 1968, 135; Trubačev 1976, 74, 88, 147t. ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 97
Antraštė:
bùkas
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
žr. būkas
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas