Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dailìdė
Straipsnelis:
[Prisiminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языков, Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] dailid (Лаучюте 36) ‘dailidė’ : 1561 – lie. dailìdė.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
dailìdė
Reikšmė:
medžio meistras
Straipsnelis:
Lo. doleō, -ēre ‘skaudėti, sirgti; liūdėti’ ir dolor, -ōris m. ‘skausmas’ lig šiolei nėra etimologiškai išaiškinti. Šių žodžių gretinimas su lo. dolāre ‘apdirbti, aptašyti’ ir dōlium neutr. ‘statinė’ semantiškai vos įmanomi pagrįsti. Pastarasis žodis etimologiškai sietinas su gr. δαιδαλλω ‘meistriškai dirbti, dailinti’ iš *δαι(λ)-, δα(ι)λ-ι̯ω su šaknimi *dail-, kaip lie. kalboje dailìdė m.
Šaltinis:
Otrębski 1970a, 81
Antraštė:
dailìdė
Reikšmė:
medžio meistras
Straipsnelis:
Kai kuriose ide. kalbose žodžiai, žymintys sąvoką ‘dailidė’ ir ‘amatininkas’, reiškiami vienu žodžiu. Paprastai sąvoką ‘dailidė’ žymintys žodžiai siejasi su žodžiais, reiškiančiais ‘medis’, ‘mediena’, kartais tai būna sudurtiniai žodžiai iš ‘medis’ ir ‘dirbti’ ir pan. Lie. dailidė (pirmykštė reikšmė gal buvo ‘stalius’?) : dailus, dailinti.
Šaltinis:
Buck 1949, 590
Antraštė:
dailìdė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. pavardės (plg. Дайлідовіч) bei vietovardžiai (plg. Дoйліды, Дайлідаўка) rodo br. до́йлід ‘architektas, namų statytojas; dailidė, baldų dirbėjas, medžio darbų meistras’ buvus plačiai žinomą žodį, plg. Nosovičius CБH 138, Karskis Б 129, Būga RR II 317, Jablonskis LŽ 67–72, 114 t.). Randamas ir lenkiškuose tekstuose: doylid(a), doilid ir pan.). Kildinimas iš lie. dailìdė (dailýdà, dailydė, dailidis) ‘namų statytojas; baldų, rakandų dirbėjas; amatininkas, meistras, dailių darbų dirbėjas’ nekelia abejonių, žr. Frenkelis LEW 79 t., Fasmeris ЭCPЯ I 522.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 56
Antraštė:
dailìdė
Reikšmė:
cieśla, stolarz
Straipsnelis:
žr. ratadaila
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345–346
Antraštė:
dailìdė
Straipsnelis:
žr. dailė
Šaltinis:
Bērtulis 1996, 43–48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas