Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dárbas
Reikšmė:
Arbeit
Straipsnelis:
Lie. dárbasdìrbti yra giminiški s. i. dr̥bháti ‘veja, pina’, r. дербить, vok. Torf ir tai, kad jie kilę iš ide. *der-bh- < *der-, žinoma jau seniai. Remiantis žinomais ryšiais, lie. dárbasdìrbti gana tvirtai priskiriami pynimo leksikai, kartu nurodant, kad neįvyko šio žodžio galutinė terminologizacija, o dėl savarankiško vystymosi susiformavo tik bendra reikšmė ‘darbas, dirbti’. Sugretinami s. lie. palmischki darbaj ‘Laubge flechtwerk’ (Bretkūnas) su s. i. dr̥bháti ‘veja, pina’ ir kitais pynimo terminais. Bretkūno vartojimo pavyzdyje potencialiai aktyvizuojasi seni semantiniai ryšiai, turimi ide. *derbh- ‘pinti, sukti’.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 240
Antraštė:
dárbas
Reikšmė:
Arbeit
Straipsnelis:
Kitą kartą yra kalbama apie žodį nebuvėlį (parole fantasma), kuris gaunamas iš klaidingo pavyzdžio, panaudojamo palyginimui. Taip iš Vasmerio naujausio rusų kalbos etimologinio žodyno (REW I, 363) tarp slaviško (extraslavi) dórob ‘dėžutė’, atitikmenų atsirado gretinimas su lie. darbas, toliau su skr. darbhás ‘žolės guotas’ ir t. t. Visiškas garsų atitikimas, o taip pat ir reikšmė yra pakankamai artima (br. dórob reiškia ‘kraitė; kuokštas, keras’), bet Fraenkelis (LEW 82t.) parodo, kad šis darbas yra buvęs paleistas į apyvartą Bezzenbergerio ir Zubatý, paėmus jį iš Bretkūno vertimo fragmento, kuriame rašoma palmiškas darbas, t. y. ‘dirbinys iš palmės (lavoro di palme)’ (gr. φοίνικές). Atitinkamame Liuterio Biblijos fragmente kalbama apie Palmenlaubwerk, kuris atitinka Laubwerk, t. y. žodį, kuris Bretkūno raštuose buvo paprasčiausias žodžio Werk atitikmuo. Taigi kalbama apie įprastinį darbas [1 išnaša: Šis labai apgaulingas žodis seniai buvo paleistas į apyvartą Nesselmanno Wörterbuch der litauischen Sprache (1851)].
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
dárbas
Reikšmė:
Arbeit
Straipsnelis:
Čemodanovas, remdamasis Jan de Vries (Altnordisches etymologisches Wörterbuch, 1961, 78), sieja s. ol. djarfr ‘drąsus’, s. ang. deorfan ‘darbas’, lie. dárbas, la. darbs ir nustato, kad ‘darbas’ ir ‘drąsa’ šaknimi *dʰerbʰ- paliudija faktą, kad bendruomenės darbas suponavo karinį aktyvumą. Iš tikrųjų šis nepagrįstas teigimas remiasi de Vries išvada, paremta dviejų homoniminių temų II *dʰer-bʰ- supainiojimu.
Šaltinis:
Polomé 1974, 113
Antraštė:
dárbas
Straipsnelis:
žr. dirbti
Šaltinis:
Петлева 1975 (1977), 51
Antraštė:
dárbas
Reikšmė:
praca
Straipsnelis:
žr. ratadaila
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345–346
Antraštė:
dárbas
Reikšmė:
Arbeit
Straipsnelis:
[Aptariami s. i. abstraktai ir būdvardžiai Rigvedoje ir Atarvavedoje, kurie yra pirminio a-kamieno ir ana-dariniai.] S. i. darbhá- yra iš ide. *dorbʰó- ʻdas Bündelnʼ. Rus. dórob ʻKorobʼ ir brus. dórob ʻSchachtelʼ nukrypsta nuo kirčio s. i. darbhá- (turbūt ide. *dórbʰo- > s. i. darbhá-). Taip pat lie. dárbas ʻArbeitʼ, gr. Hesichijaus δάρφη ʻKorbʼ ir ž. v. a. Torf priklauso šiai grupei, plg. LIV *derbʰ- ʻ(Grasbüschel) zusammenbinden, flechtenʼ.
Šaltinis:
Kim 2010, 182
Antraštė:
darbóp
Straipsnelis:
žr. liepa
Šaltinis:
Olander 2009, 103–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas