Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
darýti
Straipsnelis:
Gr. δρᾱ́ω, eolų 3 sg. δραῖσι, aor. ἔδρᾱσα. Paprastai verčiamas ‘daryti’. Turime praes. kamieną *dr-eə₂- > δρᾱ- greta nosinio kamieno δραν- žodyje δραίνω (plg. βαίνω ir t.t.), kuris galįs būti antrinis. Šaknis yra homoniminė šakniai διδράσκω ir ši homonimija galėjo turėti įtakos žodžių istorijai, kuri, antra vertus, konkuravo su πράττω ‘veikti, elgtis’ ir t. t. Gretinama su baltiškomis formomis: lie. daraũ, darýti, la. darît ‘daryti’ ir t. t. (?). Žr. Pokorny IEW, 212.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 297
Antraštė:
darýti
Straipsnelis:
[Šie Macheko pasiūlyti (Machek V., Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968) sugretinimai, dėl fonetikos ar semantikos, yra perdėm abejotini:] č. dělati – lie. darýti.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379
Antraštė:
darýti
Straipsnelis:
Lie. darýti ir gr. δράω ‘dirbti, daryti; atlikti ritualines apeigas’ Machek, Etymologický slovník jazyka českého, ²1971, 113–114 siejo su sl. *dĕlati ‘statyti, kurti; stawiać coś trwałego; būti tinkamam, gabiam, agere; piet. pjauti, kirsti, dolare’ ir kitais iš šio žodžio išsirutuliojusiais žodžiais ir kildino juos iš *dērā-jō. Tai nepagrįsta. Žr. dėlióti.
Šaltinis:
SłPr III, 131–133
Antraštė:
darýti
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. Bomhard’o knyga.] Lie. darýti atrodo labai intriguojančiai, nes, pasak autoriaus, vienu metu yra dviejų skirtingų šaknų (ide. *arƀh-– 212 ir ide. *dar- – 218) tęsinys, t. y. priskiriamas dviem skirtingoms šaknims.
Šaltinis:
Palmaitis 1986, 309
Antraštė:
darýti
Reikšmė:
machen
Straipsnelis:
Rytų baltų s futūras sinchroniškai daromas iš atitinkamų infinityvo kamieno formų, plg.: […] inf. lie. darý-ti, la. darî-t ‘machen’ → fut. 1 sg. lie. darý-siu, la. darî-šu šalia praes. 3 sg. lie. dãro, la. dara […] Dar žr. pirkti, turėti, eiti, duoti
Šaltinis:
Hill 2004, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas