Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daũsos
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. daũsos : serbų dȕha).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
daũsos
Reikšmė:
oras, atmosfera, air
Straipsnelis:
Alb. kalba pažįsta žodžių, kurie nepaklūsta bendrajai fonetikos taisyklei: *-s- > alb. -h-/-0-. Ide. *-s- > alb. sh po ide. *u, einančio diftongų sudaromuoju: alb. dash ‘avinas, ram’ – lie. daũsos pl. ‘oras, atmosfera, air’, sl. *duxъ ‘kvėpavimas, dvasia, siela’.
Šaltinis:
Orel 1985, 280
Antraštė:
daũsos
Straipsnelis:
žr. dvėsti
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 56
Antraštė:
daũsos
Straipsnelis:
Lie. daũsos ‘Land der Seligen’ (plg. s. sl. duchъ ‘Hauch, Geist’), dùsti ‘ersticken, erlöschen’, dùsas, dusulỹs ‘Atemnot’, dūsúoti ‘atmen’, dū́sauti ‘seufzen’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas