Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Ide. *-m galūnėje pereina į arm. n, *m̥ – atitinkamai į *-an, po to, prarasdamas kirtį, – į -(ə)n: ide. *dem̥ > arm. tasn ‘dešimt’ (plg. s. i. dáśa, gr. δέκα, lo. decem).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 43
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
Oset. dœs ‘dešimt’. Kaip ir kiti skaitvardžiai, priklauso iranėnų sluoksniui. Kilęs iš iran. dasa-. Dėsningų atitikmenų yra visose ide. kalbose: jag. das, sogdų *δas (δs), orm. das, par. dō̈s, jazg. δūs, afg. las, persų dah (kai kuriuose dialektuose, pvz., senanų, das), pehlevi dah, sakų dasau, av. dasa-, s. i. daśa-, arm. tʿasn, r. десять, lie. dẽšimt, go. taíhun, gr. δέκα, lo. decem, bret. dek ir pan. Iranėnų ‘dešimties’, kaip ir ‘šimto’ pavadinimas pateko ir į kai kurias finų-ugrų kalbas: komių дас, udmurtų дос (tikriausiai iš skitų k.). Вс. Миллер [...]; Hübschmann.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 359
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
Pr. dessimpts (desimts) 11₁ [ir kt.] ‘dešimt’ : lie. dẽšimt, s. sl. ДЕСѦТЬ, s. v. a. zehan, s. air. deⁱch, lo. decem, gr. δέκα, skr. daša ‘t. p.’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 785.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 197
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
žr. devyni
Šaltinis:
Friedrich 1963, 55
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
Tiktai alb.-bl.-sl. kalbose ir taip pat germanų kalbose skaitvardis ‘dešimt’ turi priesagos [21] elementą -t-: lie. dẽšimt (la. dial. desimt, pr. dessimpts), s. sl. ДЕСѦТЬ, alb. dhjetë, got. taíhun (-n- išliko prieš nukritusį -t-).
Šaltinis:
Широков 1984, 21–22
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
žr. dešimtis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239–240
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
žr. dešimtis
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 332–333
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Lie. dẽšimt ‘ten’ < ide. *dek'mt.
Šaltinis:
Matasović 2005, 150
Antraštė:
dẽšimt
Reikšmė:
ten
Straipsnelis:
žr. šimtas
Šaltinis:
Kortlandt 2007, 8–9
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
Lie. dẽšimt paprastai laikomas forma, atsiradusia su apokope iš acc. sg. dẽšimtį. Tačiau, kaip Klingenschmittas (The Albanian Numerals, nespausdintas rankraštis, p. 79, išn. 5) pastebi, galbūt geriau jį kildinti iš dat. vns., kuris turėjo variantą su apokope jau senojoje lietuvių kalboje.
Šaltinis:
Rau 2009, 14
Antraštė:
dešimt
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] dešimt > dešimtį, taip pat dvidešimt, trisdešimt ir kt. […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95
Antraštė:
dẽšimt
Straipsnelis:
žr. žemė
Šaltinis:
Olander 2009, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas