Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
demblỹs
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 391
Antraštė:
demblỹs
Reikšmė:
ear
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘stub’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami šeši pragerm. *timbō, *tumpᵖaz ‘stub’ kamieno variantai: 1. *timba(n)-: vok. Zimp, Zimpe(n) m. ‘tip (of bread)’ (→ vok. Zimpel ‘tip, penis’, Palatinate vok. zimpel f. ‘mane, strand of hair’); 2. *timpᵖan-: vid. vok. ž. timpe m. ‘tip, nozzle’, vid. olandų timp(e) mf. ‘tip, toe’, olandų timp ‘long stick’; 3. *tumban-: s. vok. a. zumpo ‘veretrum’, vid. vok. a. zump(e) m. ‘t. p.’, vok. Zump, Zumpe(n) ‘penis, stab’; 4. *tumpᵖa(n)-: vid. vok. a. zumpf(e) m. ‘penis’, vok. Zumpf ‘t. p.’, vid. vok. ž. tumpe m. ‘stub’, olandų dial. tomp, tump(e) ‘tip, corner’, ang. dial. tump ‘hillock, clump of trees’; 5. *tampᵖa-: olandų tamp ‘rope end, penis’ (= norv., šv., da. tamp ‘rope end’), vok. zampf [tsǫmpf] m. ‘tuft, tassel’; 6. ?*tamba- → *tambla-: palatinų zambel m. ‘shag, nap (of a skirt)’. Etimologiniu požiūriu šis žodis dažnai siejamas su *tippa- ‘tip’. Pavyzdžiui, Fickas, Falkas ir Torpas aptaria *timp- prie *tippa-, o Franckas ir Van Wijkas vadina ją nazalizuota tos pačios šaknies forma prie tepel ‘nipple’. Grimmas taip pat pripažįsta nazalizaciją ir įtraukia grupę alomorfų, susijusių su *tabō, tappaz. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad ide. *b negali būti atstatyta remiantis germanų kalbų duomenimis. De Vries (1962) rekonstruoja ide. *dumb- remadamasis s. vok. a. forma zumpfo. Tačiau medžiaga rodo buvus pragerm. *dembʰ-. Gal tada žodis gali būti siejamas su lie. demblỹs ‘ear’ (< *dembʰ- arba *dʰembʰ-).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 192–194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas