Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìrgti
Straipsnelis:
žr. dergėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 331
Antraštė:
dìrgti
Reikšmė:
dergiamam būti, šlapti
Straipsnelis:
[Semema ‘brangus’ gali būti kilusi iš sememos ‘sunkus, svarus’ (plg. lot. (ex)pendō, gr. βαρύ-τιμος), o pastaroji suvoktina kaip ‘kuris išbrinkęs, išpampęs, prisisunkęs, išsitempęs (plg. sunkùs : suñktis):] la. dā̀rgs ‘brangus, vertingas’ : lie. dargùs, dárgus ‘darganotas, bjaurus’, dar̃gti ‘šlapinti, bjurti’ dìrgti ‘dergiamam būti, šlapti’ (sl. *dorgъ ‘brangus’, būdamas visiškai izoliuotas, gali būti skolinys iš baltų kalbų, plg. dar pr. AV Darge, Dargel).
Šaltinis:
Karaliūnas 1971a, 18
Antraštė:
dìrgti
Straipsnelis:
Lie. dìrgti (galbūt nurodo į pradinį sl. *dŕ̥kti), dìrginti, dìrgyti, su apofonija ags. tergan ‘plėšytu, tampyti, pešioti; įkyrėti’ (vak. germ. *targjan), v. v. ž. zergen ‘plėšyti, tampyti; plėšti, grobti’ – artimiausi atliepiniai šalia [47] sl. *dŕ̥gnǫti ‘plėšti, tampyti, draskyti’, vak. ir piet. ‘stipriai trinti’: slov. drgniti ‘trinti, šveisti, gremžti’, le. dial. kaš. ʒěržnǫc ‘t. p.’, s. r. ДЬРГНОУТИ = ДРЪГНОУТИ ‘ungulis effodi’, r. дёрнуть, дёргать ‘tampyti, plėšti; įkyrėti’. Kilę iš ide. *der-egh-, kuri yra išplėsta pirminė *der- (sl. *dьrati).
Šaltinis:
SłPr V, 45–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas