Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draũg
Reikšmė:
drauge, kartu
Straipsnelis:
Lie. adv. draũg < draugè ‘kartu’ laikytinas žodžio draugė̃ ‘būrys ir kt.’ (LKŽ II 655t.) su prieveiksmėjusia instr. sg. lytimi [plg. kitokių jo lyčių prieveiksmėjimą – lie. adv. draugė̃j ‘drauge, kartu’ (Ds), po draũgei ‘t. p.’ (LKŽ II² 655) ir kt.], plg. lie. adv. kartù ‘drauge’ (: kar̃tas) bei panašia reikšme vartojamas instr. sg. (ar iness. sg.) lytis lie. (eikim visi) būriù (resp. būrỹ) ‘drauge, kartu, neišsisklaidžius’, (eikim visi) krūvà ‘t. p.’ (instr. sg.; dažniau krūvõj ‘t. p.’) Ds. Ir pr. adv. *draugi [plg. pr. draugiwaldūnen ‘miterben – kas paveldi drauge su kuo, paveldėjimo bendrininkas’ III 117₆ acc. sg. – vertinys iš vok. Miterbe ‘kas paveldi drauge su kuo…’ (galbūt net paties A. Vilio padaryta) : draugi- ‘mit- (drauge, kartu)’ + waldūnen ‘Erbe (paveldėtojas, įpėdinis)’] = draugi- ‘drauge, kartu’ galėtų suponuoti pr. s. *draugē ‘(draugų) būrys’ – galūnės vedinį iš pr. *draugas.
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 97–99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas