Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvasià
Straipsnelis:
žr. dūsauti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 393–394
Antraštė:
dvasià
Straipsnelis:
Ang. hag – trupinys iš s. ang. hagtess, hegtes ‘ragana’, plg. s. v. a. hagazissa, nūdienos vok. Hexe ‘ragana’ [314 išn.: Bet antroji žodžio dalis *-tusyō negali būti siejama su lie. dvasià. Kadangi šis turi ide. *dh-, verčiau (sykiu su galų dusius ‘nelaba dvasia?’) sietinas su ide. *deus- / *dus- ‘trūkumas, yda, stoka’, atspindimo ide. prefikso *dus-, žr. Pokorny IEW 219, 227].
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 82
Antraštė:
dvasià
Reikšmė:
Geist
Straipsnelis:
Gr. θεóς etimologija yra ginčijama (plg. kaip šiuos dalykus aptaria Chantraine DEG II 430). Kadangi siūlymas šį gr. žodį sieti su žodyje lie. dvasià ‘Geist’ slypinčia šaknimi *dhwes- atmestinas (plg. Chantraine’o prieštaravimus), tai veikiau galime manyti, kad vėl nusitvertas mėginimas gr. θεóς gretinti su šaknimi *dhē- ‘sodinti, statyti, dėti’ (tam aiškiai pritaria Rix H., [rec.] Beekes, The development of the PIE laryngeals in Greek, Kratylos 1969, XIV, 176–187) yra teisingas. Rixas postuluoja nykstamojo laipsnio pamatinę formą *dhə₁s-, kurią turėtų atspindėti gr. θεσ- (πέσιος) etc., s. i. dhiṣṇiya < *dhəsniyo (Mayrhofer M., Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 1963, 103) bei lo. fānum < *dhəs-no-. Dėl semantikos toks siejimas yra galimas. Jeigu θεóς siejamas su šaknimi *dhē-, tai prolyte laikytina *dheə-ó-, kuri yra vadinamasis vr̥ddhi vedinys.
Šaltinis:
Bammesberger 1984, 56
Antraštė:
dvasià
Reikšmė:
alsavimas, kvėpavimas, dvasia
Straipsnelis:
Tačiau šio žodžio [‘síela’] padėtis yra ypač sudėtinga ne tik priešistoriniu, bet ir lietuvių kalbos požiūriu: iš tikrųjų epochoje, artimoje dabartinei, jis įgijo reikšmę ‘dvasia, siela’, kuriai tapus įprastinei, šis žodis (bent jau iš dalies) pakeičiamas slavizmu dūšià, pasiskolintu iš le. dusza (Fraenkel LEW 144; LKŽ II² 925tt.) [76 išn.: Taip pat ir pr. dusi, kuriuo verčiamas vok. Seele (Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 325; Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 164; Toporov, ПЯ A–D, 393tt.; Mažiulis PEŽ I, 241tt.), be abejonės, yra skolinys iš to paties šaltinio, nors la. dũša ‘dvasinė ir fizinė būklė’ (ME I 530) gali būti paveldėta. Pažymėtina, kad latvių kalboje, skirtingai nei lietuvių kalboje, reikšme ‘siela’ jis yra aiškiai iš senos epochos paveldėtas žodis, plg. naujesnį dvẽsele, kuris visų pirma reiškė ‘alsavimas, kvėpavimas’ ir lyginamas su la. dvasa, lie. dvasià ‘alsavimas, kvėpavimas, dvasia ir t. t.’, pr. nādewisin (acc. sg.) ir su s. sl. (bažn.) duša, le. dusza ir t. t. ‘siela’ (ME I 536t., 537; Fraenkel LEW 115t. s. v. dvė̃sti; Trautmann, Baltisch-Slavisches Wörterbuch, 1923, 381)], esančiu ne tik senuosiuose raštuose, bet paliudytu ir dabartinėje kalboje (net labiau ne raštų kalboje) tiek psichologinės, tiek religinės plotmės reikšme [77 išn.: Įdomi šia tema lietuvių kalbininkų, pvz., Būgos ir Balčikonio, diskusija. Pirmasis (RR I 105–107) konstatavo, kad raštų kalboje dūšià atsirado pakeitusi įprastinius síela arba vėlė̃ (plg. la. velis, paprastai veļi ‘mirusiųjų sielos’ ir t. t.; Fraenkel LEW 1218t. s. v. vė̃lės, ME IV 530t.), siūlydamas reikšme ‘siela’ vartoti síela, kuris, jo manymu, reiškė būtent ‘animus’, o vėlė̃s reikšmę apibrėžė ‘mirusiojo siela’. Antrasis J. Balčikonis, Gimtoji kalba 1935 (9), III, 107t.) manė kitaip: síela turėjo tik psichologinės plotmės reikšmę, o vėlė̃ buvo įprastas tik religinėje sferoje. Pažymėtina, kad dabar lietuvių síela taip pat gali turėti ir religinės plotmės reikšmę. Tai matome iš LKŽ, kur šiuo atveju síela [157] paaiškinama žodžiu dvasià. Iš tiesų Lyberio žodyne po žodžio dvasià yra síela ir vėlė̃, – pirmas nurodomas tiek psichologinės, tiek ir religinės sferos reikšme; antras – vien tik religinės plotmės reikšme ‘mirusiojo siela’.].
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 157–158
Antraštė:
dvasià
Straipsnelis:
Lie. dvasia, la. dvēsele giminiškas la. dvaša ‘kvėpavimas’, dvašuot, dvest ‘kvėpuoti’, lie. dusti, dvėsti, dvėsuoti, s. sl. dychati ‘kvėpuoti’ (duchati ‘pūsti’), duchŭ ‘kvapas’ ir t. t. (bendras sl. žodis); visi kilę iš ide. *dheu-, matomos iš skr. dhū- ‘kratyti’, gr. θύω ‘niršti, siautėti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1088
Antraštė:
dvasià
Reikšmė:
Seele
Straipsnelis:
Gr. θεóς m., f. ‘dievas’ [430…] Etimologija nežinoma. Gretinimas su lo. deus, skr. devá-, žinoma, yra negalimas. Apskritai kalbant, intervokalinės ϝ iškritimas žodyje θεóς negali būti suponuojamas Mikėnų teo bei kretiečių formos θιóς. Dėl to reikėtų palaikyti manymą, jog čia iškritusi intervokalinė sigma; beje, verta prisiminti neaiškius darinius θέσ-κελος, θεσ-πέσιος, θεσ-φατος. 1. *θϝεσος atstatoma gretinant su lie. dvasià, v. v. a. getwās ‘šmėkla’ ir pagaliau su gr. θεῖον ‘siera’ šeima (Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-europénnes, Leipzig, 1897, 81, išn. 5); prieštaravimai: a) graikai į savo dievus žiūrėjo kaip į turinčius kūną, o ne kaip į dvasias; b) garsų grupės θϝ- pėdsako nėra nei Homero metrikoje, nei Mikėnų tarmės duomenyse; 2. Kita analizė yra priimtinesnė: gretinama su ē formomis arm. di-kʿ pl. ‘dievai’, lo. fēriae, fēstus žodžiuose. Apie mėginimą paaiškinti ilgo / trumpo balsio kaitą ir gretinimą su lesbiečių θηίος, žr. Gallavotti straipsnį. Pagaliau prisimenama τίθημι šaknis *dhē- / dhə₁-– teigiama, kad dievas iš pradžių buvo įvardijamas kaip dalis kolonos, akmeninė stela, kuri jį sudaro, ir prisimenami senųjų autorių atlikti θεóς sugretinimai su τίθημι (Æschylos, Perses 283; Herodotas, Istorija 2, 58), tačiau tai buvo daroma visai skirtingomis aplinkybėmis. Žr. C. Gallavotti straipsnį, kuris aptaria visas hipotezes (25–43). Pagaliau visuma lieka neaiški.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 429–430
Antraštė:
dvasià
Straipsnelis:
žr. dvėsti
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 56
Antraštė:
dvasia
Straipsnelis:
žr. dvasė
Šaltinis:
Range 1994, 219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas