Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galė́ti
Straipsnelis:
žr. galas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 275
Antraštė:
galė́ti
Reikšmė:
pajėgti, įstengti
Straipsnelis:
Air. fichid reiškia: 1) ‘kovoja, fights’; 2) ‘virina, susijaudina, boils’. Daiktavardžio gal reikšmės yra 1) ‘narsa, drąsa, valour’ ir 2) ‘garas, garai; energija, jėga, steam’. Ide. *u̯eik- ‘intensyvi, energinga veikla’ (Pokorny, IEW II 28) suponuoja veiksmažodį. Lo. uinco, go. weihan paliudija reikšmę ‘kovoja’, s. baž. sl. věkъ ‘galia, jėga’, lie. veikti ‘daro, dirba’, viekas ‘jėga’ atspindi bendresnę reikšmę. Keltų kalbose išliko abi reikšmės. Leksemos gal- semantikos istorija verta dėmesio. Ide. *gal- ‘galėti, pajėgti’ (savo reikšme artimas *u̯eik) regime lie. galėti ‘pajėgti, įstengti’, vels. gallaf ‘aš galiu’, air. gal ‘narsa, drąsa; garas, energija, jėga’.
Šaltinis:
Dillon 1970, 567
Antraštė:
galė́ti
Straipsnelis:
žr. gelbėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 135–136
Antraštė:
galė́ti
Straipsnelis:
Jotvingių gełi ‘galima’, plg. lie. gali(ma).
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 72
Antraštė:
galė́ti
Reikšmė:
können, imstande sein, vermögen
Straipsnelis:
Lie. statyvas galė́ti, galiù ‘können, imstande sein, vermögen’ siejamas su sl. *golěmъ ‘didelis, aukštas, platus’ (plg. s. sl. golěmъ ir kt.], s. air. gal ‘karingumas, šėlimas, siutimas, narsa’ [ir kt.], kurie, pasak Waldės-Pokorno, suponuoja ide. *gal- ar gʰal-. Dėl ide. o ir a sutapimo baltų bei slavų kalbose, ide. prokalbės šaknies a vokalizmas nustatomas remiantis keltų kalbų duomenimis. Tačiau šie yra nevienareikšmiai. Iš tikrųjų s. air. kamieno gal gali būti vedamas iš ide. *g(ʰ)l̥h-eh₂- su nuliniu šaknies laipsniu, kaip ir kiti kamieno deverbatyvai. Tai rodo, kad lie. galė́ti, galiù bei sl. *golěmъ gali būti suformuoti su šaknies o vokalizmu. Taigi lie. galė́ti, galiù yra lie. garė́ti, gariù ‘to burn’, s. sl. gorěti, gorjǫ ‘degti’ [ir kt.] tipo veiksmažodis, kaip ir kiti to tipo statyvai, suformuotas su šaknies o vokalizmu ir reprezentuojantis perdirbtą aktyviosios rūšies perfektą.
Šaltinis:
Rikov 1995, 131–134
Antraštė:
galė́ti
Straipsnelis:
[Jungiamasis balsis *-i- daugiskaitoje (kilęs iš 3 dgs. *-int(i) < *-n̥t(i) arba *-r̥) buvo svarbus faktorius, skatinęs senųjų ide. perfektų ir Narten prezensų perėjimą į ī̆-prezensus baltų-slavų kalbose:] Lie. galė́ti, gãli ‘be able, can’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 191
Antraštė:
galė́ti
Reikšmė:
können
Straipsnelis:
Straipsnyje nagrinėjami kartvelų ir indoeuropiečių prokalbių leksiniai kontaktai. Siejama protokartvelų *j₁al- ‘ability; power’: s. gruz. jal-i ‘Macht’, gruz. jal-a ‘Kraft’, jl-ev-a ‘überwinden, besiegen’ ir pan., ir ide. *gel(H?)- ‘ability; power’: arm. kal-aw ‘ergriff, fing’, vid. kimrų gell-it, geill ‘kann’, lie. gal-ė́-ti ‘können’, s. sl. gol-ěm-ъ ‘groß’.
Šaltinis:
Smitherman 2012, 510
Antraštė:
galiù
Straipsnelis:
žr. vesti
Šaltinis:
Olander 2009, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas