Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Hamp 1985b, 71
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 172
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Мартынов 1983, 64–65
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 205–206
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
Šalia šakninio atematinio veiksmažodžio pakitusių pėdsakų iš *gʷʰen baltų ir slavų kalbose yra archajinis pusiau tematinis veiksmažodis su šaknies *o atliepimu, būdingu seniesiems iteratyvams. Baltų kalbose dabar jis turi esamojo laiko -ā- kamieną: lie. gãno greta -ī- infinityvo ganýti, atitinkančio s. sl. ГОNИТИ, taip pat plg. gãniusio, gãniusi ir s. sl. ГОNЬ, ГОNЬШИ. -i- kamieno atstatymas slavų kalbose nurodomas sg. 2–3 a. aoristo formomis: s. sl. ГОНИ < *gonī; praforma buvo bendra baltams ir slavams (Stang 1966, 325). Su -i- iteratyvu susiję ir -āi̯ᵉ/o- vediniai (plg. Michelini 1977): lie. ganióti, gáinioti [112] (Stang 1966, 329), taip pat vedinys gùn-d-yti su priesaga -d- < *-dh-, kuriame atsispindi redukcijos laipsnis (Stang 1966, 326).
Šaltinis:
Иванов 1981, 112–113
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
Autorius praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, mėgina išaiškinti baltiškuosius ir itališkuosius ingredientus, atsiradusius dėl geografinių kontaktų. [8–9] Prasl. gъnati, goniti turi tokius refleksus atskirose slavų kalbose: s. sl. гънати, s.-kr. гна̏ти, s. r. гънати, č. hnáti, le. gnać ir kt., bulg. гоня, mak. гони, s.-kr. го̀нити, č. honiti, le. gonić ir kt. Nurodomi ir tokie baltiškieji atitikmenys: s. pr. guntwei, lie. giñti, la. dzìt, lie. ganýti, la. ganît. Jų pirminė reikšmė yra ‘ginti’, o iteratyvinė – ‘ganyti’. Ši semantika praslavų kalboje yra taip pasiskirsčiusi: gъnati / goniti ‘ginti’ ir pasti ‘ganyti’. [18] Prabaltiškieji reliktai slavų kalbose aptinkami lyginant s.-kr. пого̀нић, ukr. погонич ‘gyvulių varovas’ ir lie. paganìkis ‘piemens padėjėjas’. [19]
Šaltinis:
Мартынов 1978, 18–19
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
Pr.gan- atstatoma pagal vietovardžius: Ganiteynen, Gannotinen, Ganathe, Gannot ir kt. Jų pagrindu atstatomi darybiniai tipai *gan-it-(-ein), *gan-ot-/-at-(-in-), *gan-et-, *gan-ik-, *gan-uk-, *gan-eik-. Tikriausiai galima sieti su lie. ganýti, la. ganît ‘ganyti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 151
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. giñti
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 172
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] lie. ganýti = s.-kr. gòniti.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
ganýti
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas