Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gárbanos
Reikšmė:
кудри, локоны
Straipsnelis:
Kadangi ide. *ger- / *gor- / *gr̥- (bl. ger- / gar- / gur-) lytyje lie. gur̃bas atspindi nulinį balsių kaitos laipsnį, prie jos kamienų formose gerb- ir garb- galbūt reikia priskirti tokius lietuvių kalbos žodžius kaip garbaĩ, gárbanos, gerbenai, garbaniaĩ ‘кудри, локоны’, kurie paprastai siejami su pr. garbis ‘kalnas’, s. r. гърбъ, r. горб, isl. korpa ‘raukšlė’ ir kt¹⁷. [¹⁷ E. Lidén, Armenische Studien, Göteborg, 1906, 36; K. Būga RR II 128, E. Fraenkel LEW 135]. Pastarasis aiškinimas – išprotauto, kabinetinio pobūdžio. Semantinį ryšį tarp baltų veiksmažodžio šaknies *ger- / *gor- / *gur- ‘pinti, vyti’ ir reikšmės ‘garbana’ galima patvirtinti daugeliu akivaizdžios etimologijos pavyzdžių: gr. πλέκω ‘pinu’ → πλόκος ‘sruoga, garbana’; r. (за)витьзавиток, […]; плести → dial. плете́нь, плетени́ца ‘kasa’ (Даль III 125), lie. pìnti ‘плести’ → pìnka ‘susivėlusių plaukų kuokštas’ (LKŽ IX 1047) ir kt. Jei paimsime tokias įvairias lie. gur̃bas, la. gur̃ba (gretindami su garbaĩ ‘garbanos’) reikšmes kaip ‘krepšys’, ‘pinučiai’ (‘плетень’, ‘изгородь’), ‘мотовило’, tai ryšys tarp tų reikšmių gali būti paremtas tokiomis analogijomis: gr. πλέκος ‘krepšys’ – πλόκος ‘sruoga, garbana’ [71] r. trm. плете́нь ‘изгородь’ – плете́нь ‘merginos kasa’ r. trm. ви́тина ‘pintinė’ – виту́шка ‘įtaisas sruogoms sukti’ – завито́к (завиту́шка) ‘garbana’ (Даль III 125; I 208 559); [71] lie. pinaĩ, pinùčiai ‘плетень’, ‘изгородь’ – pynė̃ ‘pintinė’ – pinė ‘merginos kasa’, pìnka ‘susivėlusių plaukų kuokštas’ (viskas – iš pìnti ‘плести’, pavyzdžiai iš LKŽ IX). Į tą pačią izosemantinę eilę, aišku, įeina ir atvejis su lie. gur̃bas ‘корзина’, ‘мотовило’, la. gur̃ba ‘pinučiai’ – lie. garbaĩ (→ gárbanos)¹⁹ [¹⁹ Plg. ū́kasū́kanas, var̃gasvar̃ganas ir pan. Žr. Skardžius 1941, 226–228.] ‘локоны’ (viskas iš šaknies *ger- ‘pinti’).
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 71–72
Antraštė:
gárbanos, gar̃banos
Straipsnelis:
žr. gurbas
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas