Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
garsùs
Straipsnelis:
[Išnašoje aiškinama nauja гордый etimologija – prie tekste pateiktų atitikmenų гордкий ‘aukštas, garsus (apie balsą)’ ir garsus (< *gardsùs) ‘звучный’ ir ‘žinomas, žymus’.] Tradicinis гордый lyginimas su lo. gurdus ‘kvailas, bukas’ [Фасмер ЭСРЯ I 440] maža ką tepaaiškina, nes lo. žodis yra etimologiškai izoliuotas. Ryšys su lie. girdė́ti paaiškina dvi rusų гордкий ir гордый reikšmes, kaip ir dvi reikšmes lie. garsùs – analogiškai lie. gar̃sas ‘garsas’ ir ‘šlovė’ arba (tipologoškai) r. слоитьслава.
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 30
Antraštė:
garšùs
Straipsnelis:
žr. aršus
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
garsùs
Straipsnelis:
žr. gerdas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas