Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaujà
Reikšmė:
Herde, Rudel z. B. Wölfe, Gesindel
Straipsnelis:
Sl. *gav-ědь (le. gawiedź ‘Gesindel, Pöbel’ trm. ‘kleine kinder und Haustiere; Geflügel; Läuse’, č. havěd’, šiandien havět’ ‘Pöbel, Geflägel’) remiasi šaknimi, kuri dar slypi lie. gaujà resp. góvija, govijà ‘Herde, Rudel z. B. Wölfe, Gesindel’ < *gāu-ja resp. *gāv-ija. Sl. *gav-ědь gretinimas su lie. žodžiu paryškina, kad priesaga -ědь yra sudėtinė: yra kamieno *gavě balsis, o -dь laikytina priesaga. Neįprastas lie. góvėda resp. gõvėda [dar gõveda (e trumpas)] ‘Menge, große Zahl, Rudel (Hunde)’ iš esmės laikytinas slavizmu.
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125
Antraštė:
gaujà
Reikšmė:
banda, gauja
Straipsnelis:
Gr. βόσκω, βόσις, βοτόν, βοτάνη ir t. t. Reikšmė ‘ganyti, penėti gyvulius, maitinti’. [185] Esamąjį laiką su labioveliariniu priebalsiu žodžio pradžioje yra patvirtinę Mikėnų duomenys. Natūraliausias etimologinis sugretinimas yra lie. gúotas ‘banda’, kurio vokalizmas gali būti ō, bet lie. gaujà ‘banda, gauja’ suponuotų vokalizmą ōu. Jei čia priimame šią etimologiją, kyla klausimas, ar reikia visus šiuos žodžius išvesti iš graikiško jaučio pavadinimo βοῦς ir t. t., plg. Pokorny 481, nes tai yra neatsargu. Graikų kalbos požiūriu βόσκω dažniausiai taikoma mažiems gyvuliams, kiaulėms ir visiems gyvuliams, ir pagaliau žmonėms (žr. Wackernagel [...]). Taip pat βοτόν nebūtinai žymi jautį.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 185–186
Antraštė:
gauja
Straipsnelis:
[J. Schutzas atkreipė dėmesį, kad slavų ir baltų kalbose bendras tabuistinis gyvatės pavadinimas:] s.-kr. guja – lie. gauja (žr.: J. Schutz, Noch ein Tabuwort für „Schlange“ im Slawischen, Езиковедски изследвания в чест на акад. С. Младенов, София, 1957, 333–336).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 254
Antraštė:
gaujà
Reikšmė:
banda, gauja
Straipsnelis:
žr. guotas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 185–186
Antraštė:
gaujà
Straipsnelis:
Lie. gaujà, la. gauja, ko gero, nereikėtų sieti su lie. guõtas (kaip pvz., daro Būga, RR III, p. 852, 867, taip pat įtraukdamas ir hidronimą lie. Gaujà ‘Kárvinė ùpė’).
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1998, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas