Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelda
Straipsnelis:
žr. gilti
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 247–249
Antraštė:
gélda
Straipsnelis:
Pr. galdo ‘gelda’ kaip ir lie. gélda Berneker SEW; Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 334; Endzelīns Senprūšu valoda, 1943, 174; LEW 144; ЕСР 2, 43 ir kt. aiškina kaip skolinį iš vokiečių. Tik Būga RR I, 337–338 nurodė gelda ir pan. ryšį su r. жолн, жолон (iš prasl. *žьl-nъ, plg. *želbъ) ir atitinkamais toponimais (lie. Galdėnai, la. Dzelde ir pan.). Tačiau iki šiol nebuvo atkreiptas dėmesys į labiau tikėtiną ryšį su la. gal̂ds (gal̃ds) ‘stalas’ ir tiesiogiai su lie. galdinas ‘medinis pagalėlis, ant kurio mezgamas tinklas’, gáldinis, galdinė ir kt. (LKŽ III, 58–59), taip pat ùžgalda ‘pertvara tvarte’ (plg. la. àizgal̂ds), nuogalda(s), t. p., apie juos žr. LEW 131. Visų žodžių yra akivaizdus rušys su lie. gélda. Šaknies geld- / gald- formų ir reikšmių įvairovė leidžia paneigti skolinimąsi iš vokiečių. Baltų duomenys iš dalies dar leidžia sieti su lie. gáldyti (nugáldyti, žr. LKŽ III, 589), la. gal̂dît (gal̂dêt, gàlduôt, žr. ME I, 589) ‘trinti’, ‘šveisti’. Galbūt šalutinis ryšys yra su r. го́лди́ть ‘triukšmauti’, ‘įkyrėti kalbomis’, ‘barti’ ir pan.; голдо́ба, голдо́бина ‘duobė, pripildyta vandens’, голдо́бина ‘rąstas’, голдо́бить = голдить, голда ‘riksmas’, ‘triukšmas’, ‘barnis’ ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 136–137
Antraštė:
gélda
Reikšmė:
lovelis, rėčkelė
Straipsnelis:
R. trm. желедь ‘nendrelė’ kildinamas iš šaknies *gel-, turinčios reikšmę ‘skobti, skaptuoti’, o ne ‘gelti’. [120] Šią reikšmę liudija lie. gélda ‘lovelis, rėčkelė’ ir r. trm. жел-нъ ‘lovys gyvulių pašarui’ su įprasta d / n kaita priesagoje. Ši kaita pastebima r. trm. желе-дь ‘nendrelė’ / жело-н-ка ‘dūdelė, vamzdelis’, r. жело-б. Visi nurodyti žodžiai yra veiksmažodiniai dariniai, kilę iš prasl. *gel-ti ‘skobti, skaptuoti’. [121]
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 120–121
Antraštė:
gélda
Straipsnelis:
galdo E. 365 ‘gelda, lovys’ turbūt lygia greta su lie. gélda yra skolinys iš vokiečių kalbos, plg. s. v. a. gelda, tokiu atveju čia -a- < -e-.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 216
Antraštė:
gélda
Straipsnelis:
pr. E 365 galdo ‘лохань, квашна’, sykiu su lie. gélda, la. ģȩlda iš s. v. a. gelte f. [ЭС yra daug atvejų, kur <a> parašytas ten, kur etimologiškai lauktina grafema <e>] [34]
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
gélda
Straipsnelis:
žr. kelnas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 249–250
Antraštė:
gélda
Reikšmė:
корыто
Straipsnelis:
žr. karvė
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas