Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glùšas
Reikšmė:
kvailas
Straipsnelis:
Le. głupi ‘kvailas’ – bendraslaviškas žodis. Slavų kalbose jis paprastai turi tą pačią reikšmę kaip ir lenkų kalboje, tačiau slov. glȗp reiškia ne tik ‘kvailas’, bet ir ‘kurčias’. Jie lygintini su lie. glùšas ‘kvailas’ ir glųšu, glųštù, glùšti ‘kvailėti’. Žodyje glùšas -š-as yra priesaga, kurią turime žodžiuose, reiškiančiuose kokius nors trūkumus: klaĩšas : klìšas ‘kreivomis kojomis’, kvaĩšas, snaũčas, snùčas ‘kuris dirbdamas dažnai užmiega’ < *snaud-šas, *snud-šas. Reikia manyti, kad glùšas padarytas kaip klaĩšas, ir jo šaknis yra glu-, tuo tarpu -šas užėmė priesagos, resp. priesaga suvokiamos morfemos, vietą. Vadinasi, nėra negalima, kad greta slavų glupъ < *gloupo-, lie. buvo *glaupas, kuris su glùšas susijusi taip, kaip, pvz., (klaĩšas arba) klìšas su kleĩvas. Sl. glupъ ir lie. *glaupas kilmė yra visai skirtingi dalykai. Mano nuomone, šis žodis susijęs su lie. klùbas ‘raišas’ ir la. kluburs ‘šlubas, silpnas, nevikrus’. Šie baltų žodžiai susiję su lie. veiksmažodžiu klumbù, klùbti ‘klupčioti’, kuris yra tik veiksmažodžio klumpù, klùpti variantas. Pastarasis rodo, kad greta klùbas galėjo dar būti baltiškas variantas *klupas. Čia taip pat turime atitinkamą šaknį slavų kalbose: r. клыпать ‘šlubuoti’. Klùbas : *klupas atitikimas su besikaitaliojančiu šaknies galo priebalsiu a priori verčia galvoti, kad tokia kaita taip pat buvo žodžio pradžioje. Jei g- : k- kaita nebuvo fonetiška, dėsninga, tai ji galėjo įsitvirtinti kontaminacijos arba analogijos būdu. [132] Visais kitais atvejais turime pastebėti, kad sl. glupъ su lie. klùbas, resp. *klupas, susijęs taip kaip sl. gluchъ (s. sl. formos etc.) su lie. klùsas ‘truputį kurčias’ (plg. la. kluss ‘ramus tylus’?). Šis palyginimas iškyla ne tik dėl žodžio pradžios priebalsio, bet taip pat ir dėl šaknies balsio: sl. glupъ ir gluchъ turi -u-, kilusį iš diftongo, tuo tarpu lie. klùbas, resp. *klùpas ir klùsas rodo trumpą u. Pakartoju, kas buvo sakyta anksčiau: slov. glȗp reiškia ne tik ‘kvailas’, bet ir ‘kurčias’.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
glùšas
Straipsnelis:
žr. klubas
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
glùšas
Straipsnelis:
Lie. glùšas gali būti skolinys iš slavų, plg. le. głuszy „kurčias, paikas“ ir lie. glušõkas (iš br. глушах).
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131
Antraštė:
glùšas
Straipsnelis:
Lie. glùšas ‘dumm’, glùšti ‘dumm werden’: s. sl. gluchъ ‘taub’. E. Frenkelis mini glusnùs ‘gehorsam’ (LEW 159).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas