Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùbas
Reikšmė:
raišas
Straipsnelis:
Sl. glupъ ir lie. *glaupas [= glùšas J. K.] kilmė yra visiškai skirtingi dalykai. Mano nuomone, šis žodis susijęs su lie. klùbas ‘raišas’ ir la. kluburs ‘šlupas, silpnas, nevikrus’. Šie baltų žodžiai susiję su lie. veiksmažodžiu klumbù, klùbti ‘klupčioti’, kuris yra tik veiksmažodžio klumpù, klùpti variantas. Pastarasis rodo, kad greta klùbas dar galėjo būti baltiškas variantas *klupas. Čia taip pat turime atitinkamą šaknį slavų kalbose, r. kłupatь ‘šlubuoti’. Klùbas : *klupas atitikimas su besikaitaliojančiu šaknies priebalsiu a priori reikalauja suvokti galimybę, kad tokia kaita taip pat buvo žodžio pradžioje. Jei g- : k- kaita neturėjo fonetinės ypatybės, tai ji įsitvirtino kontaminacijos arba analogijos būdu. [131] Visais kitais atvejais turime pažymėti, kad sl. glupъ su lie. klùbas, resp. *klupas susijęs taip, kaip sl. gluchъ (s. sl. etc.) su lie. klùsas ‘truputį kurčias’ (plg. la. kluss ‘ramus, tylus’?). Šis lyginimas iškyla ne tik dėl žodžio pradžios priebalsio, bet ir dėl šaknies balsio: sl. glupъ ir gluchъ turi -u-, kilusį iš diftongo, o lie. klùbas, resp. klùpas ir klùsas rodo trumpąjį u. Pakartoju, kas buvo sakyta anksčiau, slov. glȗp reiškia ne tik ‘kvailas’, bet ir ‘kurčias’.
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas