Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
goda
Reikšmė:
honour
Straipsnelis:
[Kai kurie germanų žodžiai – su dviskiemeniu kamienu ir su įvairuojančiais balsiais, ypač antrame skiemenyje, veikiausiai yra atėję kaip šiaurės Europos kalbos substrato žodžiai.] Germ. *gadu/il-(inga-) ‘giminaitis, pusbrolis’ […] (s. ang. gædeling, s. saksų gaduling, s. v. a. gatulinc, v. v. ž. gādelinc, v. olandų gadelinc ‘giminaitis’ [...], go. gadiliggs ‘pusbrolis, pusseserė’, s. v. a. gatilinc ‘giminaitis’) [… 110]; toliau giminiškos šaknies yra s. ang. geador, v. v. a. gater, v. v. ž. gad(d)er, v. olandų (te) gader(e), gaer ‘kartu’ < *gadur, plg. taip pat s. v. a. begatōn ‘vienyti, jungti, eiti kartu’, s. frizų gadia ‘vienyti, jungti’, v. v. ž., v. olandų gāden ‘prašyti’ ir kt. – šios formos buvo siejamos su praide. *gʰedʰ- (Pokorny IEW, 423t.), skr. gadh- ‘sugauti (laimikį)’, gádhya- ‘laimikis’. o-abliauto laipsnio yra s. bažn. sl. godъ ‘malonus, puikus metas’, godьnъ ‘grakštus, malonus’ ir kiti sl. atitikmenys (Pokorny IEW, 423). Pailginto laipsnio žodžiai turbūt yra lie. goda, guõdas ‘honour’. Vis dėlto skr. formų semantinis aiškinimas nėra visiškai įtikinamas (plg. Mayrhofer EWA, žr. GADH-). Taigi susidūrėme su bl.-sl.-germ. etimonu (plg. taip pat Franck, Van Wijk, Van Haeringen, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 1976 (pirmas leidimas – 1912)), kuris reprezentuoja substrato žodį. Kalba-šaltinis akivaizdžiai turėjo šaknį *gad- (plg. pateiktus prieveiksmius ir veiksmažodžius), kuri galėjo būti išplėsta į [germ.] *gadVl- ir ilgainiui pridėtas germ. sufiksas *-inga-.
Šaltinis:
Boutkan 1998, 109t.
Antraštė:
godà
Straipsnelis:
žr. guodas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 127–128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas