Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grėblys
Straipsnelis:
Lie. grėblys, la. grābeklis, s.-kr. grablje, č. hrábě (pl.), le. grabie, r. grabli (pl.), giminiški lie. grėbti, la. grâbt, ‘grėbti’, s. sl. grabiti ‘plėšti, grobti, grėbti’, visi < ide. *grebh-. Semant. plg. s. isl. hrīfa, da. rive giminiški s. sl. hrīfa ‘plėšti, griebti’ ir t. t. Dažnai šią sąvoką žymintys žodžiai siejami su veiksmažodžiu ‘surinkti’, ‘sugrėbti’, ‘atskirti’, ‘išbarstyti’, ‘traukti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 503
Antraštė:
grėblỹs
Straipsnelis:
Oset. digorų arǧævnæ ‘replės’. Kilęs iš *āgrab(a)na- Kamienas rǧæv- rodo dėsningą raidą iš *grab- (gr, plg. cyrǧ. Tas pats kamienas turimas ir ironų rǧævyn ‘krauti (naštą)’, digorų ærǧævum ‘sučiupti; pasiekti tikslą’, taip pat su kitu vokalizmu žodžiuose: lǧīvyn / lqīvyn / ʼlqevun ‘spausti’. Bendras ide. kamienas *ghre(i)bh- ‘griebti, čiupti’ ir pan. gausiai paliudytas indoiranėnų, slavų, baltų ir germanų kalbose – dažniausiai įrankių pavadinimuose, pvz., sogdų *āγraβan (ʼγrβn ‘šakės’, s. i. grābná-, grabhaṇa- ‘griebimo įrankis; rankena’, r. грабли, lie. grėblỹs, s. ang. grāp ‘kumštis; nagas’, s. v. a. greifa, vok. Griff. Tolimesnius atitikmenis žr. prie rǧævyn ir lǧīvyn ОСФ I 574.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 66
Antraštė:
grėblỹs
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 314–315

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas