Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grajoti
Reikšmė:
nugriebti grietinę
Straipsnelis:
Manoma (žr.: Sławski, SEJP III 119 t; ESSJ 12, 181), kad prasl. *krojiti, kurio pirminė reikšmė ‘atidalinti, atskirti’, ypač ‘atkirsti, atpjauti aštriu įrankiu’, iš kur ‘pjauti, smogti (peiliu), perkirsti’, retsykiais dar ‘perrinkinėti, sijoti’ < ide. *(s)krei- ir pastaroji prasl. lytis gretinama su la. kreju ‘nugriebiu grietinę nuo pieno’, iter. krij-ât ‘lupti odą’, gr. κρῑ́νω, aor. ἔκρῑνα ‘atskirti, atplėšti’, lo. cernō (< *kri-nō) ‘padalyti, atskirti’. Slavų kalbos nepažįsta atitinkamo pirminio veiksmažodžio, todėl atsiranda neaiškumų dėl vedinio *krojiti. Bandymai pastarąją lytį paaiškinti (žr. tekste) nėra įtikinami. Siūlau prasl. *krojiti laikyti o-vokalizmo iteratyvu, pamatuotu išnykusiu praes. *kreyō arba kriyō ‘atskiriu (> pjaunu, atkertu)’. Praslavų lytį patvirtina lie. veiksmažodis grajóti ‘nugriebti grietinę’, kuris yra pertvarkytas iš iter. *kraj-āti. [22] La. kreju, krèju, krìet ‘schmänden, die Sahne von der Milch schöpfen’ atliepia lie. trm. krejù šalia kriejù, praet. kriejaũ, inf. kriẽti ‘nugriebti grietinę nuo pieno’ bei ‘gaudyti žuvis; gaudyti (vandenyje)’ bei įprastas lie. griẽti ‘1. griebti grietinę; 2. nugriebti nuo viršaus; 3. užgriebti tinklu (žuvis)’. Lie. paralelę grejù / krejù, šalia la. kreju < ide. *krei-, aiškinu antriniu kr- suskardėjimu į gr-, plg. vìrpa ir vìrba ‘dreba’ (p, t, k šalia sonantų suskardėja). Remdamiesi krejù > grejù, privalome ir grajóti, -ója, -ójo kildinti iš *krajóti. Savo daryba *kraj-óti / grajoti santykiauja su krejù / grejù kaip vaj-óti ‘pędzać, ganiać’ su vejù, výti ‘gnać’. Nėra abejonės, kad lie. grajóti < *krajóti yra iteratyvinis vedinys, besiremiąs bl.-sl. kreyō. Postuluojamą nykstamąjį laipsnį *krī- su *krei- (plg. vejù : výtis) regime lietuvių kalboje, [23] plg. s. lie. krýtis, -ties f. tai tinklo žuvims gaudyti pavadinimas (variantas grýtis, -ties f.); 2. krytìs, -iẽs f. ‘vandeniu plaukianti ledo lytis’ (etimologiškai ‘nuolauža, atskilęs gabalas’). Abu lie. žodžiai yra senieji abstraktai, priesagos -ti- vediniai. Archajiškesnę semantiką išlaiko gr. atitikmuo: κρί-σις ‘atskyrimas, išskyrimas (pasirinkimas) : κρίνω ‘atskiriu’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 22–24
Antraštė:
grajóti
Reikšmė:
graibstyti
Straipsnelis:
žr. grujoti
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas