Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griáuti
Straipsnelis:
žr. griaučiai
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 283
Antraštė:
griauti
Straipsnelis:
žr. griausmas
Šaltinis:
Buck 1949, 58
Antraštė:
griáuti
Reikšmė:
sudaužyti
Straipsnelis:
Gr. χραύω […] Išreiškia atsitiktinio (aoristas) arba nuolatinio (prezentas) kontakto sąvoką: ‘sutikti’ ir ‘būti greta; priartėti, liestis’. Gana ilgą laiką χραϝ buvo gretinama su lo. in-gruō ‘atakuoti’, con-gruō ‘susitikti’ (Döderlein, Hom. Gloss. 1, 257) (tai, atrodo, priimtina) ir su lie. formomis, pvz., griáuju, griáuti ‘sudaužyti’, griųvù, griū́ti, apribojant gretinimą su aoristu ἔχραϝον (žr. Pokorny 460); gretinimas ir apribojimas nėra imponuojantis. Kalbant apie ἔχραϝον arba apie χραύω, graikų kalboje išplėstos -u- šaknies koegzistencija su -αίνω prezensu (žr. χραίνω) yra žymi, bet vokalizmas a lieka sunkiai interpretuojamas (plg. θραύω) ir su χρίω ‘trinti’ pateikia tą patį kaitos tipą kaip χρίω su χραύω. Šios skirtingos formos (χραϝεῖν. χραύειν, χραίνειν, χρίειν), kurias suartina jų reikšmė, gali būti kilusios iš tos pačios šaknies, bet Pokorny 439, 457 tt. daromi įvairiapusiai pergrupavimai yra sustingę, padriki ir reikia atsižvelgti į kūrybos (darybos) galimybes pačioje kalboje.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1272
Antraštė:
griauti
Straipsnelis:
Lie. griauti giminiškas la. gŗaut ‘gadinti’, lo. in-gruere ‘įsilaužti, įsiveržti’, con-gruere ‘susitikti’, gr. (Hom.) ἔχραον ‘užėjo, apėmė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 759
Antraštė:
griáuti
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 11–12
Antraštė:
griáuti
Straipsnelis:
[Aptariama bl. ir sl. kalbų pirminių veiksmažodžių, kurių ide. šaknies baigmuo *˚eu-, *˚eHu-, *˚euH-, aktyvinių prezensų ir aoristų raida, žr. Villanueva Svensson 2011, 317ff.] Pradžios dėmens palatalizacija nurodo pirminį pamatinio laipsnio i̯e/o-prezensą ir / arba pamatinio laipsnio aoristo-bendraties kamieną. Kur palatalizacijos nėra – ten fiksuojamas pamatinio laipsnio tematinis prezensas, nulinio laipsnio prezensas arba nulinio laipsnio aoristo-bendraties kamienas. Lie. griáuti, griáuja, grióvė, la. gŗaût, gŗaûju, gŗâvu () ‘(su)griauti’. Ide. *gʰreh₁u- arba *gʰreuh₁- (LIV, 202): gr. aor. ἔχρα(ϝ)ε ‘(už)puolė’, χραύω ‘braižyti, drėksti’; lo. in-gruō, -ere ‘(už)pulti’, con-gruere ‘suvienyti, (su)jungti’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 215–216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas