Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griẽti
Reikšmė:
medžioti, gaudyti, persekioti, išvaryti, nugriebti (pieną)
Straipsnelis:
žr. griebti
Šaltinis:
Seebold 1970, 237–239
Antraštė:
griẽti
Reikšmė:
1. griebti grietinę; 2. nugriebti nuo viršaus; 3. užgriebti tinklu (žuvis)
Straipsnelis:
žr. grajoti
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 22–24
Antraštė:
griẽti
Reikšmė:
nugriebti grietinėlę
Straipsnelis:
žr. gárbana 03
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)b, 93–95
Antraštė:
griẽti
Reikšmė:
separuoti, nugraibyti pieną
Straipsnelis:
Gr. χρῑ́ω: […] ‘trinti, įtrinti, ištepti riebalais, aliejumi; aptepti’. Gr. χρῑ́ω yra pirminis prezentas, davęs pagrindą visoms asmenuotėms, ir, atrodo, remiasi šaknimi (*χρῑσ-ω arba *χρῑσ-yω), be kurios negalėtume nustatyti σ senumo (Chantraine, Gr. Hom. I, 371; Schwyzer, Gr. Gr. I, 686; Risch, Wortbildung², 335) Mikėnų graikų amato pavadinimas kirisewe [...] yra per daug abejotinos identifikacijos, kad būtų galima remtis, o kirita negali perteikti -s-. Išskyrus graikus, tikslių sugretinimų nėra: lie. gr(i)ejù, griẽti ‘separuoti, nugraibyti pieną’, o germanų nutolusios reikšmės, žr. Frisk GEW s. u. χρῑω ir Pokorny 457 su plačiu, bet neapibrėžtu pergrupavimu. Reikia (nepaisant Frisko) atmesti daug kartų O. Haaso formuluotą hipotezę, būtent Sprache 1960, VI, 19–22, LB 1966, X, 86t., 237t., kuris gr. χρίω gretina su n. frygų formomis – dalyviais γεγπειμεναν, γεγρειμενον, nes jos dar nepaaiškintos; kitas hipotezes yra išvardijęs Heubeck, IF 1958, LXIV, 19 ir išn. 19. Graikų kalbos požiūriu ypač svarbi vienalaikė χρίω ir χραύω egzistencija, kaip φίω ir φαύω.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1277
Antraštė:
griẽti
Straipsnelis:
žr. griebti
Šaltinis:
Seebold 1970, 237–239
Antraštė:
griẽti
Straipsnelis:
žr. dryžti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas