Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grindà
Reikšmė:
grindų lenta
Straipsnelis:
žr. granda
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 223
Antraštė:
grindà
Straipsnelis:
žr. granda
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 285–287
Antraštė:
grindà
Straipsnelis:
Lie. grindà, la. grīda ‘lenta, grindys (Diele), sl. gręda ‘lysvė’, kuri netinka [170] prie lie. grandà, tęsia turbūt su s. š. germ. grind f. (priebalsiais kamienas) ‘varteliai, aptvaras, žardis’ seną šakninį vardažodį *gʰrendʰ- / *gʰrn̥dʰ normalizuotu pavidalu.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 170–171
Antraštė:
grindà
Straipsnelis:
Lie. grindà 1. ‘tilto grindis’ (rytų aukštaičiai), pl. griñdos 2. ‘medinė asla, grindys’ (rytų ir pietų aukštaičiai) / griñdas (pirmąją reikšme – Ramygala, antrąja – Salantai, Seda); la. grìda (keli XVIII a. žodynai, tautosaka, bk) / grìds (Ulmanio žodynas) ‘grindys’. Žodžiai priklauso lie. grindžiù, grį̃sti, la. grīst šeimai ir kartu - baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Slavų kalbų atitikmenys irgi variantiški: sl. *gręda / *grędъ (s.-kr. gréda ‘sija etc.’, s. č. hřada ‘sija; vištų lakta’ / č. dial. hřád m. ‘paukščių lakta’, r. bažn. sl. gręda ‘sijos, pastato viršus’ / grędъ ‘sija’ etc.; ESSJ VII 120-2; Vasmer I 466-7). Dėl baltų ir slavų žodžių reikšmių sąsajos plg. lie. griñdos ‘rastukų klojinys daržinėje, ant kurio kraunamas šienas’; grindaĩ ‘tvarto lubos iš karčių, pagalių’. Taigi bl.-sl. *grinda- m. / *grindā f. pirmykštė reikšmė galėjo būti ‘rąstas’, taigi ‘lenta’.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas