Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gur̃gulas
Reikšmė:
sustorėjimas, mazgas, varveklis, (paukščių) būrys
Straipsnelis:
[Ekskliuzyvinės bl.-sl. i kamienų izoglosos, ypač jeigu leksemos sutampa ir reikšme, ir forma, kelia abejonių ir galima spėti minėtąsias lytis esant skoliniais:] 2. Prasl. *gъr̥stь ‘sauja’ → la. trm. gursts, -s; la. gùrste ‘Flachsknocke’: R. Trautmannas (BSlWb. S. 102) čia pateiktas leksemas laiko jo plačiai suprantamos bendros bl.-sl. žodžių atsargos dalimi. V. Otkupščikovas (Baltistica VII, H. 2, S. 121) greta kitų ir la. gurste (linų) ‘Flachsknocke’ bei r. gorst’ (l’na) laiko bendra bl.-sl. izoglosa. Iš tikrųjų čia turime reikalo ne su šių dviejų kalbų izoglosa, o su ankstyvu latvių kalbos skoliniu iš slavų kalbų (turbūt iš rytų slavų). Minėtųjų la. lyčių siejimas su lie. gur̃gulas, -ỹs ‘sustorėjimas, mazgas, varveklis, (paukščių) būrys’ bei lie. gùrguõlė ‘daugybė, minia (žmonių, bičių), Train, Troß’ (taip – Fraenkel, LEW, S. 178) įmanomas tik dėl daugelio tarpinių grandžių. Tačiau lie. bei la. žodžiai ryškiai skiriasi ir semantika, ir forma. Slavų kalbos puikiai paliudija prasl. i-kam. *gъr̥stь ‘tuščia ranka, sauja, (javų, kanapių, linų) kuokštelis, gniužulėlis’, plg. č. hrst’ -e ‘t. p.’ (ir kt. pvz.). [611] Etimologiškai prasl. *gъr̥stь < *gr̥t-tis siejasi su veiksmažodine šaknimi *gr̥t- ‘rinkti, griebti, imti’, plg. lie. gniáužtas ‘kumštis, sauja, letena’ ir gniáužti ‘stipriai suspausti’. La. gùrste, trm. gursts, -s yra izoliuota šios kalbos leksikos sistemoje. [612] Be to, prasl. *gъr̥stь gali pasigirti daugeliu reikšmių (‘sauja, gniužulas, kuokštelis, sruoga’) – priešingai nei la. gùrste (vienintelė ir specializuota reikšmė, t. y. terminas).
Šaltinis:
Eckert 1972a, 611–613
Antraštė:
gurgulys
Reikšmė:
sustorėjimas, mazgas, varveklis, (paukščių) būrys
Straipsnelis:
žr. gurgulas
Šaltinis:
Eckert 1972a, 611–613
Antraštė:
gur̃gulas
Straipsnelis:
Bendra ide. izoglosa: […] [24] […] arm. kokord ‘gerklė’, baltų formos yra ir su reduplikacija: lie. gùrgūlė, gur̃gulas, la. gurgulis ‘gerklė’, greta prasl. *gъrdlo, kaš. dial. gurgola, r. dial. гургуля, lo. gurgulio, s. isl. kverk.
Šaltinis:
Сараджева 1987, 24–25
Antraštė:
gur̃gulas
Reikšmė:
утолщение на волокне, узел скрутившееся место на нити
Straipsnelis:
Žr. gargolas
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas