Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ievà
Straipsnelis:
[Sl. и kai kada kilęs iš diftongo ei, kurio atspindys fiksuojamas la. krìevs ‘rusas’ (< *kreivi) – кривич. Šį diftongą taip pat reprezentuotų šie la. žodžiai, jei pasitvirtintų Brücknerio (Brückner A. Litu-slavische Studien. I.) nuomonė (o tai gana neįtikėtina), kad pastarieji bl. žodžiai yra slavizmai:] la. iẽva (comm.) ‘ieva’, lie. ievà – r. ива, serbų и̏ва, č. jiva, pr. iuwis (plg. J. Schmidt. Vok. = Zur Geschichte des idg. Vokalismus I 48).
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 104
Antraštė:
ievà
Reikšmė:
(pavalkų) pakanktė, aiva; Traubenkirsche, Faulbaum, Kummertriemen
Straipsnelis:
Sl. *jьva ‘gluosnis’ siūlomas sieti su *jьdǫ, *jьti. Homoniminę lytį *jьva ‘полоска, кайма’ O. Trubačiovas, remdamasis Буга К., Славяно-балтийские этимологи – РФВ LXX, 1913, 253, kur ši lytis siejama su lie. trm. ievà ‘(pavalkų) pakanktė, aiva’, aiškina kaip šaknies *ei- ‘eiti’ darinio *eiu̯ā refleksą. *jьva I ir jьva II kvazihomonimai, t. y. genetiškai tapačios. Fraenkel LEW, 183 implicitiškai ir pasirinktas šis sprendimas: lie. (j)ievà ‘Traubenkirsche, Faulbaum, Kummertriemen’ aiškinamas kaip vienas žodis. Tiek sl., tiek bl. medžiaga leidžia rekonstruoti ide. *eiu̯ā (arba *eiu̯o-, iš pradžių moteriškosios giminės, plg. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, 277] (< *ei- ‘eiti’) reikšmę ‘medis (gluosnis, ieva), ilga juosta’ (semantinė motyvacija – kad gluosnio šakos ilgos, patogios pinti). Baltų (lie. ievà, jievà, la. iẽva) reikšmė ‘черёмуха’ greičiausiai yra baltiškoji inovacija; ieva, kaip ir gluosnis, auga drėgnose vietose. Neabejotinai genetiškai susiję tik baltiškieji ir slaviškieji ide. *eiu̯ā, *eiu̯o kontinuantai. Germanų kukmedžio pavadinimai (prolytė *i̇̃xwaz, *īxwo / *īgwaz, *igwo su *eiu̯ā, *eiu̯o- nesietini. Keltų kukmedžio pavadinimai kilę iš *ĭu̯o-. Tvirto pagrindo sieti *eiu̯ā ir *oiu̯ā (gr. ὄα, ὄη, οἴη ‘šermukšnis’, taip pat lo. ūva ‘vynuogių kekė’ (Walde Hofmann II, 849) nėra. *eiu̯ā geriau nesieti ir su het. ei̯a- (amžinai žaliuojančio medžio pavadinimas) Iš ide. *ei- ‘eiti’ kilę ir priesagos *-u- vediniai, išsaugoję pirmapradiškesnę semantiką, plg. lie. péreiva, atéiva, karéiva, vertéiva ir pan. [Būga K. RR I, V. 1958, 260]. Semantinė bl. ir sl. gluosnio ir ievos pavadinimų motyvacija – ‘judėti’ > ‘brendantis medis’.
Šaltinis:
Орел 1985 (1988)b, 31–35
Antraštė:
ievà
Reikšmė:
Prunus padus
Straipsnelis:
[Remiantis viena ir ta pačia reikšme, kalbose susiformuoja artimi, bet ne tapatūs pavadinimai:] Ide kamienai *(e)i-u̯o- ir *(e)i-u̯a- ‘kukmedis’, kurie remiasi šaknimi *ei- ‘rausvas, margas’ (Pokorny IEW, 297; Фасмер ЭСРЯ II 113) atskirose ide. kalbose įgauna skirtingas reikšmes. Slavų kalbose ide. *(e)i-u̯a- įvardija karklą, gluosnį (Salix) ir kukmedį (Tascus), plg. r., bulg. ива, s.-kr. ива, slov. iva, le. iwa – Salix, o s. č. jiva ‘kukmedis’, analogiškai air. eo, kimr. yv, bret. ivin, s. v. a. iwa. S. arm. kalboje susiformavo naujoviška reikšmė ‘vynuogių kekė’ – aigi bei kuopinis pavadinimas –vynuogynas’ (plg. lo. ūva ‘kekė, vynuogynas’). Skyrium stovi bl. ir gr. kalbos, plg. lie. ievà, la. ieva ‘Prunus padus’ ir gr. ὔα οἴη ‘šermukšnis (Sorbus)’.
Šaltinis:
Сараджева 1979 (1981), 165
Antraštė:
(j)ievà
Straipsnelis:
Pr. iuwis ‘kukmedis’ (?) gali būti lyginamas su ide. *(e)i-u̯o arba *(e)i-u̯ā, reiškiančiais kai kurias artimas medžių rūšis. Plg. lie. (j)ievà, la. iẽva, r. и́ва, br. íва, íвіна, ukr. íва; bulg. ѝва, mak. ива, s.-kr. и̏ва, slov. íva; č. jíva, slovk. iva, luž. a. jiwa, le. iwa; s. v. a. īwa, v. v. a. īwe, s. ang. īw ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 100–101
Antraštė:
(j)ievà
Reikšmė:
Faulbaum, Traubenkirsche
Straipsnelis:
<h> ir <g> galėtų būti laikomi atsiradę dėl hiato panaikinimo vietoj […] išnykusio interkonsonantinio /w/ šiuose žodžiuose: […] 2. s. v. a. īwo, īgo […] sw. m. ‘uoginis kukmedis’, esantis šalia īwa st. f. ‘t. p.’; s. saksų īch st. m. ‘t. p.’; s. ang. īw, ēow, poet. ēoh st. m. ‘t. p.’, s. š. germ. ýr st. m. ‘uoginis kukmedis, lankas’ < praide. *(h₁)ei̯-u̯o- (dėl s. air. eo ‘uoginis kukmedis’, lie. (j)ievà ‘Faulbaum, Traubenkirsche’, pr. iuwis ‘uoginis kukmedis’, r. íva ‘gluosnis’, gr. οἴη ‘šermukšnis’ vienodos darybos: jungiamasis elementas, kuris perteikia įvairių medžio rūšių pavadinimus, yra būdinga rausvai ruda (praide. *(h₁)ei̯- ‘rausvas’) įvairių medžio rūšių šerdies spalva, plg. taip pat H. Tiefenbach, Artikel „Eibe’, – Reallexikon der germ. Altertumskunde, Bd. VI, Berlin-New York, 1986, 525–526.).
Šaltinis:
Schaffner 1996, 158 (išn. 112)
Antraštė:
ievà
Reikšmė:
Traubenkirsche, Faulbaum, Kummetriemen
Straipsnelis:
Pr. juwis ‘iwenbom’/‘Eibenbaum’ < *īwis (Endzelin, plg. Fraenkel 1962–65, 183; Smoczyński 1989a, 22–23 siūlo *i:vis, Id. 2000, 186: i:vəs) ar *iwas (Mažiulis 2, 58–59). Artimiausi germ. ir keltų kalbų atitikmenys: s. v. a. īwa, v. v. a. īwe, vok. Eibe, v. ol. ijf (f. *ei̯u̯ā) & s. ang. íw, éow, ang. yew; s. isl. ýr ‘yew’ (m. *ei̯u̯o-.
Šaltinis:
Blažek 2001b 39
Antraštė:
ievà
Straipsnelis:
Ide. ‘yew’ religinę reikšmę (matyti iš paliudytų hetitų, keltų ir germanų tradicijų) baltų ir slavų tradicijose perėmė ‘juniper’ (žr. V. N. Toporov, Prusskij jazyk 2, 1980, 111–117). Tai suprantama, nes ‘yew’ neauga rytų Europoje. Sl. žodis ‘juniper’ (možǯevljĭ) neturi aiškios etimologijos. Bl. žodis turi tikslių atitikmenų finų kalbose: pr. kadegis, la. kadek̡is, lie. kadagỹs ir suom. kataja. Ide. žodis ‘yew’ (*ei-/*oi- + *-o-, *-wo-, *-ko-: het. eia, s. air. eo, s. v. a. īwa, vok. Eibe, s ang. īw, ang. yew) išsilaiko šiose kalbose: sl. k. reiškia ‘willow Salix’ (plg. prasl. eiwā-, sl. iva), o bl. k. reiškia ‘bird cherry Prunus padus’ (plg. la. ieva, lie. ievà). Tokius baltų ir slavų leksinius neatitikimus galima suprasti, jeigu suvokiame, kad šių kalbų žodynas yra daugiasluoksnis.
Šaltinis:
Andersen 2003, 71–72
Antraštė:
ievà
Straipsnelis:
žr. medus
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas