Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
junkti, jùnksta
Reikšmė:
gewohnt werden
Straipsnelis:
[arm.] usanim […] ‘mokausi, priprantu’. [Lit.:] Hübschmann AG I 484; Walde Pokorny I, 111; Meillet Esquosse ² 108; Feist³ 97; […]; Pokorny 347. Šis žodis susijęs su s. i. úcyati ‘turi malonumo, mielai daro’ […]. go. bi-uhts ‘įprastas’, bažn. sl. učiti ‘mokyti’, vyknǫti ‘priprasti’, lie. jùnkstu, jùnkti ‘gewohnt [265] werden’. Čia matome arijų, gotų, lietuvių ir slavų giminiškus žodžius; kadangi armėnų praes. forma yra tam tikra senojo nosinio infiksavimo transformacija, formaliai ypač reikėtų pabrėžti lie. jùnkti ir sl. vyknǫti gretybę (Übereinstimmung) su ja.
Šaltinis:
Solta 1960, 246
Antraštė:
jùnkti
Straipsnelis:
žr. jaukìnti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 226
Antraštė:
jùnkti
Reikšmė:
atprasti nuo žindimo; jaukintis
Straipsnelis:
žr. jaukus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43-44
Antraštė:
jùnkti
Straipsnelis:
[13 išn.: Bl. *junk- (lie. jùnkti) priklauso šakniai ide. *ewk-. Reikia manyti, kad infiksiniame prezente *u-n-k- nosinis priebalsis buvo apibendrintas visai paradigmai ir iš antrinės šaknies *unk- pasidarytas st prezentas. *junk- anlautas atėjęs iš *jung- (> lie. jùngti, jùngia, jùngė). Klingenschmitto nuomonė, esą anlauto j kilęs iš jauk- < *euk- nėra visai aiški. Pastebėtina, kad lie. jùng-, kaip ir jùnk-, irgi kilęs iš infiksinio prezento (plg. s. i. yunákti, juñjmáḥ, kurio -n- apibendrintas visoje paradigmoje; kaip ir jùnk-, žodis jùng- turi metatoniją vietoj dėsningai lauktino reflekso *juñg- (su cirkumfleksu).] [Dar žr. mirti]
Šaltinis:
Bammesberger 1994a, 180
Antraštė:
jùnkti
Reikšmė:
to get used to
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Tokia metatezė vyko ir žodžių pradžioje. Pvz.:] *h₁uk- (plg. *h₁euk- ‘become accustomed’): lie. jùnkti ‘to get used to’, la. jûkt ‘to get used to’, r. (pri-)výknut‘ ‘to get used to’. Nosinio intarpo nėra lie. ū́kis ‘farm, farming; economy’. Pamatinio laipsnio formos lie. jaukìnti ‘to tame’ (: sl. učiti ‘to teach’ AP c), lie. jaukùs (jaũk-) ‘comfortable, cozy’, lie. jaũkas ‘lure, enticement’ turi lauktiną cirkumfleksą. La. jaûks ‘pretty, lovely, fine’ (< ‘tame’) veikiausiai paėmė akūtą iš jûkt.
Šaltinis:
Young 2006b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas