Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃
Straipsnelis:
Keista, kad indoeuropeistas operuoja baltų etimologijomis, nepaimdamas į rankas E. Fraenkelio LEW. Kitaip autorius žinotų, kad lie. kai̇̃ ‘while’ (kaip tikrai la. , pr. kāi) yra giminiškas su kas ‘who, what’, lygiai kaip ir tai̇̃ ‘it’ giminiškas su tas ‘that’, t. y. jo k tikrai negali būti kilęs iš ide. *k (p. 236), bet tik iš *kᵂ.
Šaltinis:
Palmaitis 1986, 309
Antraštė:
kái
Straipsnelis:
Kažen redukavosi į kái: kàženkài̯enkài̯ekái [Rosinas A., Balt 1981 XVII (1) 25].
Šaltinis:
Rosinas 1988, 222
Antraštė:
kai̇̃
Straipsnelis:
Pr. kai ‘kad’ siejama su lie. kai̇̃ (conj., adv., partic. ‘kada’, ‘jeigu’, ‘kaip’ ir t. t.); taip pat su kai̇̃p (conj., adv., partic. ‘kaip’, ‘panašiai’, ‘tarytum’, ‘apie’, ‘be’ ir pan., žr. LKŽ V, 47, 59–62); apie kai̇̃ ir kai̇̃p sumišimą žr. Lie. dialektologija 179, 411), la. kaî ‘kaip’ vietoj (plg. Barons un Wissendorffs, Latvju dainas, 3359, 5032, 10961 ir kt.; ME II 132). Kildinama iš bl. *kai [127]. Kiti atitikmenys: s. sl. ЦѢ, bažn. sl.-s. rusų цѢ, sl. * (*cěi), *ci (plg. s. r. ци, цы ‘argi’, ‘ne … ar…’, ‘ar’, ‘arba’, bet ir ‘jeigu’. Sl. * siejama su lie. kai̇̃. Bl. kai iš *kāi (o ne iš *koi) [128].
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 119–129
Antraštė:
kai̇̃
Straipsnelis:
žr. kas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 58
Antraštė:
kai
Straipsnelis:
žr. kaip
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas