Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaità
Reikšmė:
kitimas
Straipsnelis:
žr. kaitėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 89–90
Antraštė:
káita
Reikšmė:
печаль, беспокойство, забота
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės.] Pietų slavų tarm. *cětja ʻpropter, gratiaʼ SP ir ЭССЯ rekonstruojamas remiantis bažnytiniais tekstais, jo rekonstrukcija nekelia abejonių, bet sunku pritarti ЭССЯ ir iš karto *cětja gretinti su pr. quāits ʻволяʼ ir s. i. kéta- ʻволя, желание, намерениеʼ. Pr. quāits turi anlautinį kv- (matomą lie. kviẽsti) ir jo tikslus fonetinis atitikmuo būtų sl. *květъ, o *cětja atitiktų bl. *kait-. Gretinti *cětja su s. i. kéta- ʻволя, желание, намерениеʼ įmanoma, nes s. i. kéta- kyla iš ide. *ku̯ei-t- < *ku̯ei- ʻпочитатьʼ, su kuriuo siejama ukr. цiтáтится ʻдолго раздумыватьʼ, s. le. catew ar catwia ʻпочет, уважениеʼ, catwić ʻценить, уважатьʼ ir kt., prasl. *cětati , (?) *cěty ir kt., toliau – *čisti ʻсчитать, почитатьʼ, lie. skaitýti; taip pat čia priskiriama ir *cětja [ЭССЯ 3 189; 4, 119; SP II, 206-8; Mayrhofer EWAiA I, 339]. Pripažįstant teisingus šio rato atitikmenis ir *cětja aiškinimus iš ide. *koi̯ti̯a ʻволяʼ, galima nurodyti *cětja ir kitokį aiškinimą. Šį žodį galima aiškinti baltų medžiaga, plg. lie. káita ʻпечаль, беспокойство, заботаʼ, kaitė́ti ʻзаботить, печалить…ʼ, la. kaĩte ʻвред, нарушение, недостаток…ʼ, kaita ʻt. p.ʼ, kaitêt ʻвредить, болетьʼ, pr. ankaitītai, enkaitītai ʻпотревоженные, обеспокоенныеʼ, kurie gerai paaiškinami gretinant su lie. kaĩsti, kaĩčia ʻставить на огоньʼ, kaĩsti, kaĩsta ʻнакаляться, потетьʼ. Sl. *cětja gali būti paaiškinta kaip netiesioginio linksnio forma iš *cětja ʻзабота, печаль, беспокойствоʼ < bl.-sl. *kait(i̯)ā ʻt. p.ʼ < *kait(i̯)ā ʻжжение, то, что жжетʼ. Prie *cětja gali būti pridėtas ir ukr. цiтáтися ʻбеспокоиться, долго думатьʼ. Tačiau kildinant *cětja iš bl.-sl. *kaiti̯ā nėra patikimų slavų vidinių atitikmenų. Sl. *čitъ ʻцелый, неповрежденныйʼ, *čitavъ ʻt. p.; сильный, здоровыйʼ ir lie. kíetas (taip pat plg pr. ankaitītai), káita ryšys, atrodo, atsitiktinis. Bandymas suartinti *čitavъ su lie. kaĩsti ʻнагреватьʼ [Karaliūnas 1975, 40] kol kas neįtikina.
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 206—207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas