Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
Pr. camus ‘kamanė’ siejama su lie. kamãnė, kamìnė (Varėna), kamunė̃, kamanìnė bìtė, žr. LKŽ V 168, 177, 189, la. kamane (Barons un Wissendorffs, Latvju dainas, 18350; 29029, 1), kamene, kamine, kamiene ME II, 148–151. Šie gali būti siejami su veiksmažodžiais: lie. kìmti, kìminti (t. p. plg. kimùs, kimulỹs, dar tolimesnius la. cim̃bulis, cim̃burs ir pan.), kurie gretinami dar su lie. kãmas, kamuolỹs, la. kams, kama, kamuõls ir pan. Slavų kalbos išlaikė ne tik ide. šaknies *kem- redukcijos laipsnį, bet ir -o- atliepimą, priskirtą kitam vabzdžiui – uodui. Plg. sl. *kom-arъ : r., br., ukr. комáр, bulg. комàр, s.-kr. кòмâр, č., sl. komár, le. komar ir kt. (žr. Фасмер ЭСРЯ II, 301). Šios šaknies žodžiuose slavų kalbose pasitaiko elementas -r-: čmȓlj, črmêlj, čŕmêlj, čmerêlj ir kt. Manoma, kad slavų kalbose iš dalies yra išlikę seni ide. dariniai: *kam-r-, *kem-r-, *kim-r-. Šie turi iki šiol nenurodytų paralelių baltų kalbose. Plg. kemė̃ras, kẽmeras ‘didelis beformis daiktas’, ‘netašytas žmogus’ ir pan., kemérsis, kemérzis ‘gabalas, grumstas’, kẽmuras ‘kekė, daugybė, krūva’, kemurỹs, kemurúotis ‘augti kekėmis’ ir t. t.; kemerė́ti ‘skurdžiai augti; kežė́ti’, kemerióti ‘sunkiai vaikščioti su lazda’, kemėróti ‘su vargu ką nors daryti’, kemerúoti, kemėrúoti ir pan., su balsiu -a-: kamarúoti ir pan., žr. LKŽ V 172, 556–559; LEW 238. Greta slavų pavyzdžių dar galima nurodyti s. i. camará-, taip pat het. kammara- ‘tvaikas; dūmai; smalkės; debesis’ ir ‘bičių spiečius’. Su pr. camus ir jo paralelėmis susijusi germanų žodžių grupė, plg. s. v. a. humbal (-b- intarpas), v. v. a. humbel, hummel, vo. Hummel ‘kamanė’, v. a. hummen, a. hum ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
Pr. *kam- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Kam, Kamisken, Canusken (upelis) ir kt. Siejama su la. kamene, kamine, kamane ‘kamanė’, lie. kamãnė, pr. camus arba la. kams ‘grumstas, luitas’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 185–186
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
žr. kedėti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 137–138
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
Remiantis ide. *kom- + element. -n- (arba ir be jo) sudaromi (dėl ide. *kom- žr. kamuolys) vabzdžių, panašių į bites („пчелообразных“), pavadinimai. Ide. *kom- tęsiniai, plg. lie. kamãnė, kamìnė, kamunė̃ (o lie. kãmis ‘kamanės bitkoris’) ar la. kamane, kamene, kamine ir kt., pr. camus – esant lie. žodžiams, perteikiantiems garsą, lie. kim/in/ti, kimùs). Plg. tos pat ide. šaknies kito vokalizmo (*kem-) tęsinius su formantais -l-, -r-: prasl. *čьme/ь/, *čьmela : r. шмель, trm. чмел, le. czmiel, a.-luž. cmjeła, č. čmel [ir kt.]; su -r-: čmiŕlj, čŕmelj (žr.: ЭССЯ IV 1977, 145); labai išraiškingas yra s. i. camaraka- ‘bitė’. Turint omenyje pateiktus faktus, gal čia galima skirti ir het. kamru-, kuris, kalbant apie bites, galėtų pavadinti rutulio pavidalo spiečių, tankį-dažnį (*čęstъ < *kem-st-) [151], plg. het. kammara- ‘Bienenschwarm’ [Friedrich 37]. Norime pasakyti, kad šis hetitų žodžio aiškinimas nėra vienintelis įmanomas, nes jį tokiu paskelbti šiandien dar trūksta duomenų.
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 151–152
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
žr. kamuolys
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 150
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
camus E 788 ‘kamanė’ : lie. kamãnė bei kamìnė ‘t. p.’, prasl. čьmelь ‘t. p.’, r. комар ‘uodas’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 389.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 234
Antraštė:
kamãnė
Reikšmė:
laukinė bitė
Straipsnelis:
Lie. kamãnė, la. kamane ‘laukinė bitė’ galį nurodyti buvus senovinį bendrosios lie.-la. epochos darinį *kamanė, kilusį iš daiktavardžio *kamas ‘grumstas’ ir išplėsto priesaga -ana- (plg. var̃gasvarganas). Iš *kamas sudarytas būdvardis *kamanas esąs kur ne kur dar išlikęs substantyvuotuose dariniuose (pvz., Kamãnai pl.).
Šaltinis:
Palionis 1961, 251–252
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
[Germanų kalbų priesagos -l- (pastaroji paveldėta iš ide. prokalbės) vediniai puikiai pasitarnauja tyrinėjant germanų kalbų tarpusavio giminystės laipsnį. Čia pateikiami vakarų ir šiaurės germanų kalbų priesagos -l- vediniai, turintys atitikmenų kitose ide. kalbose (gotų kalba pavyzdžių neteikia):] 4. s. isl. humla BN. plg. da. humle ‘kamanė’, v. ang. humbil, tarm. homel(y)e, hummel, s. v. a. humbal; r. cmelĭ (sl. *címelĭ, le. czmiel, cmel) formas, turinčias priesagą -l-, aptinkame tik germ., bl. ir sl. kalbose; plg. su ta pačia šaknimi lie. kamanė ‘Erdbiene’, la. kamines (pl.) ‘t. p.’, pr. camus ‘kamanė’.
Šaltinis:
Snyder 1989, 428
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
Išskirtina stebėtina het. ir bl.-sl. leksikos izoglosa: het. kammaraš ‘dūmai (?), debesis (?), bičių spiečius’ : s. bažn. sl. komarъ ‘mosquito’, r. komár ‘t. p.’, serbų kòmar ‘t. p.’, la. kamine ‘bumblebee’, pr. camus ‘t. p.’, lie. kamãnė ‘bee’, kamìnė ‘wild bee’.
Šaltinis:
Wittmann 1964, 146
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
žr. kumė
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1964, 246–252
Antraštė:
kamanė
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Palionis 1961, 252
Antraštė:
kamãnė
Straipsnelis:
žr. kedėti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 137–138
Antraštė:
kamãnė
Reikšmė:
laukinė bitė
Straipsnelis:
Lie. kamãnė ‘laukinė bitė’, kamìnė ‘t. p.’, la. kamane ‘t. p.’, kamene ‘t. p.’, kamine ‘t. p.’, kamiene ‘t. p.’, kãmis ‘t. p.’, pr. camus ‘t. p.’ yra semantiškai susiję su lie. kãmas ‘kamuolys, gniūžtė, gurvolys’, kamántas ‘gabalas’, kamíenas ‘medžio liemuo, stiebas; drūtgalys, storgalys’, kamuolỹs ‘rutulys, gumulas’, la. kams ‘gumulas, gniužulas, kamuolys, luitas’ (plg. bišu kams ‘kamanių korys’, kãmis ‘kamanių medaus korys’), kamans ‘kamienas, rąsto drūtgalys’.
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186
Antraštė:
kamãnė
Reikšmė:
дикая пчела
Straipsnelis:
Lie. kamãnė ‘дикая пчела’ kildinama iš lie. kamíenas ‘ствол дерева’ pagal jos gyvenamąją vietą. Dar žr. kamanės.
Šaltinis:
Веренич 1989, 197
Antraštė:
kamãnė
Reikšmė:
дикая пчела; шмель
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. kam’en’'ulka – le. ‘слепень, Tabanus bovinius’. Pavadinimas perkeltas dėl išorinio panašumo: le. trm. kam’en’'ulka ‘дикая лесная пчела’ => kam’eń'ulka ‘слепень’ <= lie. kamãnė, kamanė̃ 1. ‘дикая пчела’, 2. ‘шмель’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 197
Antraštė:
kamanė̃
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas