Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamuolỹs
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kamuolỹs
Straipsnelis:
žr. kamas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 199–200
Antraštė:
kamuolỹs
Straipsnelis:
žr. kaminė
Šaltinis:
Palionis 1961, 251
Antraštė:
kamuolỹs
Reikšmė:
grumstas, kamuolys, krūva
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189
Antraštė:
kamuolys
Straipsnelis:
Lie. kamuolys giminiškas kamuoti ‘suspausti, supresuoti’, la. kams, r. kom ‘grumstas, gabalas, kąsnis’, r. komi ‘suspausti į kamuolį’, v. v. a. hemmen ‘suvaržyti, apriboti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 908
Antraštė:
kamuolỹs
Straipsnelis:
Het. deivės vardą Kamrušepa skaidome į: šipa, šepa ‘dvasia’ (?) ir Kamru-, kurį galime sieti su ide. *kom-ru- < *kom- / *kem-. Ide. elementas *kom-(ru-) paprastai žymi rutulio pavidalo masę, susidedančią iš daugybės susispietusių objektų [149]. Ide. *kom- paliudytas bl. ir sl. kalbose (plg. r. ком : коми́ть ‘suspausti, glamžyti’ [su -l-: кóмель, комли ‘žemės grumstai arime’]; la. kamans ‘luistas’, kama ‘gurvuolis’, kamõls ‘kamuolys’; lie. kamuolỹs [su -e--vokalizmu ir formantu -r-: lie. kẽmuras ‘krūva, daugybė’, la. čemurs ir kt.]; lie. kìmti, plg. kim̃štas : prasl. *čęstъ) ir, matyt, už šių dviejų kalbų ribų (verta atkreipti dėmesį į gr. κώμυς ‘ryšulys, pundelis’ ar κώμος ‘minia, spiečius, tumulas’).
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 148–150
Antraštė:
kamuolỹs
Reikšmė:
rutulys, gumulas
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186
Antraštė:
kamuolỹs
Straipsnelis:
žr. kamuoti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas