Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kam̃pas
Straipsnelis:
Gr. κάμπτω […] ‘lenkti’ [490]. Vadinasi, gr. turi be kaitos, plačiai vartojamą šaknies formą καμπ-. Ši šaknis duoda techninių ir ekspresyvių žodžius. Ją turi ir kitų kalbų vardažodinės formos. Vadinasi, la. kampis ‘apvalus medis, kabliukas’, lie. kam̃pas arba tolimesne reikšme germ. būdvardis ‘luošas’, pvz., go. hamfs ir tolimesnis forma, su sonoriniu žodžio gale (žr. σκαμβóς) keltų būdvardis, reiškiantis ‘sulenktas’, s. air. camm ir t. t. Pagaliau gausūs žodžiai baltų kalbose, reiškiantys ‘kreivas’ ir t. t., tačiau su balsiu u, kuris gali būti šnekamosios kalbos savybė, lie. kum̃pas, la. kùmpt ‘lenktis’ ir t. t. Žr. Pokorny 525.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 490–491
Antraštė:
kam̃pas
Straipsnelis:
Pr. *kamp- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Campen, vėliau – Kampen, Campio, upelis, Campuis, upelis, Kampwicz, Kampwys ir kt. Įprasta sieti su lie. kam̃pas (plg. jau Pierson AM VII 1870, 600; Neselmann AM VII 1870, 300 : Thes. 1873, 63–64), plg. le. kępa, trm. kąpa ‘krūmas’, ‘upės sala, apaugusi krūmokšniais’ (plg. Berneker SEW 600).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 196–197
Antraštė:
kampas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘kampas’, labai dažnai susiję su veiksmažodžiais, reiškiančiais ‘lenkti’, arba su kitais žodžiais, žyminčiais lenktą daiktą, pvz.: ‘kelis’, ‘alkūnė’, ‘kablys’ ir t. t. Lie. kampas : kumpas ‘susilenkęs, sulenktas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 901
Antraštė:
kam̃pas
Straipsnelis:
Lie. žem. kam̃pas ‘rankena, lankas; arklio kinkomasis lankas’, la. kam̃ps ‘der Bügel eines Korbes’ yra deverbatyvinis priesagos -a- vedinys iš lie. kam̃pti, kam̃pia, la. kàmpt, kàmpju ‘čiupti, griebti, tverti’, kuris toliau sietinas su lie. kàptelėti ‘staigiai čiupti, tverti; čiuptelėti, svertelėti’, kàpterėti, kàpterti, kãpterti ‘t. p.’, kapsė́ti, kàpsia ‘čiupti, griebti’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 208
Antraštė:
kam̃pas
Reikšmė:
Ecke, Winkel
Straipsnelis:
žr. kumpas
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas