Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kum̃pas
Straipsnelis:
žr. kampas
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 490–491
Antraštė:
kumpas
Reikšmė:
susilenkęs, sulenktas
Straipsnelis:
žr. kampas
Šaltinis:
Buck 1949, 901
Antraštė:
kumpas
Straipsnelis:
Lie. kumpas, šalia kumpti, la. kumpt, giminiški go. hamfs, s. v. a. hamf ‘sužalotas, suluošintas’, gr. καμπύλος ‘kreivas’, šalia καμπή ‘kablys’.
Šaltinis:
Buck 1949, 897
Antraštė:
kum̃pas
Reikšmė:
kreivas
Straipsnelis:
žr. kumpti ‘linkti’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 214
Antraštė:
kum̃pas
Straipsnelis:
Gr. κάμπτω ‘lenkti’ [491]. […] Vadinasi, graikai turi be kaitos, plačiai vartojamą šaknies formą καμπ-. Šia šaknimi perteikiami techniniai ir ekspresyvūs žodžiai. Vardažodinėse formose ją randame ir kitose kalbose. Vadinasi, la. kampis ‘apvalus medis, kabliukas’, lie. kam̃pas arba tolimesne reikšme germ. būdvardis ‘luošas’, pvz., go. hamfs, bei tolimesnės formos, su sonoriniu žodžio gale (žr. σκαμβός) keltų būdvardis, reiškiantis ‘sulenktas’, s. air. camm ir t. t. Pagaliau gausūs baltų kalbų žodžiai, reiškiantys ‘kreivas’ ir t. t., tačiau su balsiu u, kuris gali būti šnekamosios kalbos savybė, lie. kum̃pas, la. kùmpt ‘lenktis’ ir t. t. žr. Pokorny IEW, 525.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 490–491
Antraštė:
kum̃pas
Straipsnelis:
Prasl. žodį, paplitusį kone visose sl. kalbose, скупой (r. dial. скупéц, скупердя́й, скупендя́, скупендя́и, скупердя́га, скуперéтина) A. Brückneris kildina iš *skǫp < *skom- su formantu -p-сколить, щемить, o E. Cupica minėtą sl. žodį gretina su lie. kum̃pas ‘kreivas’ (žr. Фасмер ЕСРЯ, IV rankraštis).
Šaltinis:
Петлева 1970 (1972), 216
Antraštė:
kum̃pas
Reikšmė:
krumm
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Teorija, pagal kurią baltų-slavų kalbose * buvo atsakinga už raidą * > *ur, yra problemiška, plg. lie. kum̃pas ‘krumm’, kum̃pti ‘sich krümmen’, pr. etkūmps ‘wiederum’ šalia lie. kam̃pas ‘Ecke, Winkel’, kilę iš šaknies *kamp- / *km̥p- ‘biegen’ (plg. lo. campus ‘Feld’, go. hamfs ‘verstümmelt’, gr. καμπή ‘Biegung’, κάμπτω ‘biege’).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas