Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kar̃bas
Straipsnelis:
Veikiau jau kur̃bas yra tikro lietuviško gur̃bas [‘pintinė’, ‘aptvaras’, ‘tvartas’, ‘avilys’, ‘reketys siūlams vyti’ – iš ide. ger- ‘pinti, vyti’] ir germanizmo kar̃bas (vok. Korb) kontaminacija. Tai kontaminacijai gal kiek padėjo senesnių (palyginti su kar̃bas) lie. žodžių su g ~ k kaita buvimas lie. kalboje.
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–66
Antraštė:
kar̃bas
Straipsnelis:
žr. gurbas
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–66
Antraštė:
kar̃bas
Straipsnelis:
žr. gurbas
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–67
Antraštė:
kar̃bas
Reikšmė:
Korb,
Straipsnelis:
Vienas iš skolinių, kuriuos baltų kalbos istoriniais laikais gavo tiesiogiai arba tarpininkaujant vokiečių, lenkų ar kitai kalbai, yra, pvz., lie. kar̃bas ‘Korb’ paskolintas iš vokiečių kalbos, o ši minėtą žodį veikiausiai perėmė iš lo. corbis.
Šaltinis:
Pisani 1968, 9
Antraštė:
karbas
Reikšmė:
krepšys
Straipsnelis:
[Rezenzuojamas V. Orelo A Handbook of Germanic Etymology, 2003.] Lie. karbas ‘krepšys’ siejamas su s. v. a. harpfa ‘arfa’, lo. corbis ‘krepšys’ (p. 163) iš tiesų yra slavizmas. Be to, svarstytina, ar semantiškai įmanoma ‘arfą’ sieti su ‘krepšiu’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2004, 323
Antraštė:
kar̃bas
Reikšmė:
basket
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘basket’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami septyni pragerm. *krebō, *kurpᵖaz ‘basket’ kamieno variantai: 1. *kreban-: vid. vok. a. krebe m. ‘crib’, vok. Krebe, vok. švabų kreb [] m. ‘wicker basket, wicker car carriage, sty’, s. fryzų krääf, krääwe m. ‘trough, crib’; 2. *krebbōn-: vid. vok. a. kreppe f. ‘t. p.’ (> *kreb(b)jō(n)-: s. vok. a. chrippa ‘basket, crib’, vok. Krippe, Šveicarijos (Apencelio) vok. xrep ‘t. p.’, s. saksų kribbia f. ‘t. p.’, olandų krib(be) ‘manger, crib’); 3. *kreppan- > *kreppjō(n)-: s. vok. a. chripfa, vid. vok. a. kripfe, visperterminų šveicarų trm. xripfa f. ‘crib’; 4. *kerba(n)-, -ōn-: s. isl. kjarf, kerf n. ‘bundle’, s. šv. kærve m. ‘t. p.’, vid. vok. ž. karve (= isl. karfa f. ‘basket, hamper’), kerve f. ‘creel’; 5. *kruppa-, -ōn-: vid. vok. a. krupfe, vok. Krupfe f. ‘basket’ (> *kruppjō(n)-: vok. Krüpfe ‘t. p.’); 6. *krubbōn-: isl. krubba f. ‘jug, pen, sty’, farerų krubba [f.] ‘compartment; crib, feed bin’, norv. dial. krubbe f. ‘box, small sledge’, vid. vok. a. kroppe, kruppe f. ‘crib’ (> *krub(b)jō(n)-: vok. Krüppe, s. ang. cryb f. ‘crib’); 7. *kurba(n)-, -ōn-: s. vok. a. chorb, churb m. ‘basket’, vid. vok. a. korb(e), karb m. ‘t. p.’, kimbrų korba f. ‘t. p.’, vid. olandų corf m. ‘basket, cage’, olandų korf ‘basket’. Reikšmės ‘basket’ etimonas pasižymi formų įvairove: yra bent 7 skirtingų šaknų variantai, tarp kurių – keletas skirtingų pamatinio ir silpnojo laipsnio formų. Reguliarus silpnasis laipsnis *kurba(n)- paliudytas s. vok. a. chorb, vid. vok. a. korb(e), vid. olandų corf. Yra nuomonių, kad šie žodžiai pasiskolinti iš lo. corbis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad *kurba(n)- yra visiškai suprantamas germaniškame kontekste, manytina, kad vyko atvirkštinis procesas: germaniškas žodis buvo paskolintas į lotynų kalbą. Panašiai vok. Korb buvo paskolintas slavų. Tai vyko anksti, dar prieš polnoglasie: le. korb, ru. kórob (Fraenkel 220–1). Šias slavų lytis perėmė lie. kar̃bas ‘basket’. Panašiai, ir suom. karpio ‘bushel’ yra iš slavų *korbьja, plg. ru. korob́já ‘basket, chest’.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 179–180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas