Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kartùs
Reikšmė:
griežtas, rūstus
Straipsnelis:
Pr. kārtai ‘griežtas, rūstus’ (adj.). Tiksliausi atitikmenys: lie. kartùs (kar̃tis, kartė́ti, kártinti ir pan.), bet kar̃tas, kartà (plg. la. kā̀rta ‘sluoksnis’, ‘eilė’ ir pan., divkā̀rt ‘dukart’ ir kt.); ir vieni, ir kiti siejasi su veiksmažodžio šaknimi reikšme ‘kirsti’, ‘pjauti’, ‘smogti’, plg. lie. kir̃sti, la. cìrst (cḕrtu), pr. kyrteis ‘mušk!’, ‘smok!’ (plg. kirtis ‘smūgis’). Prasl. *kortъkъ turi kitą reikšmę – ‘neilgas’, t. y. ‘apsipjaustytas’, ‘apkapotas’. Ir šios reikšmės, paremiamos giminiškų žodžių, kildinamų iš prasl. *kortъ, *korta ‘kartas’ ir pan., visiškai derinasi su lie. kar̃tas. Kartu slavų pavyzdžiai, kilę iš *kortъ(kъ) ir pan., leidžia atstatyti grandį, kurios trūksta semantiniam ryšiui pr. kārtai ‘griežtas’ ir lie. kartùs.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 236–237
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
Bulg. красáт, красаф ‘rūgštokas, porūgštis’ [46] galima skaidyti į крас-ат, крас-аф ir rekonstruota šaknimi laikyti *kors- < ide. *kort-s-; pastaroji siejasi su *(s)kert-s- ‘skersai, per (skersiniu pjūviu)’ < *(s)ker-t- < *(s)ker- ‘pjauti’ (Pokorny IEW, 949–950). Bulg. leksemoms labai artima yra lie. kartùs < *(s)ker- (*(s)ker-t-) ‘pjauti’ (dėl semantinio modelio plg. s.-kr. рȅзak, pȅсkū ‘aštrus, rūgštus’ – *rězati; lie. kartùs giminiškas sl. *čersti ‘pjauti’ [Фасмер ЕСРЯ II, 336]). Gal su bulg. būdvardžiu siejasi ir bulg. veiksmažodis зàкраса ‘sulaužyti, pakenkti, sugadinti, sumušti’.
Šaltinis:
Петлева 1976 (1978), 45–46
Antraštė:
kartùs
Reikšmė:
kuris gailaus, aštraus skonio
Straipsnelis:
[u-kamieno adj., dažniausiai deverbatyvai, yra, aiškus daiktas, protoide. laikus menantys dariniai, užfiksuoti dviejose kalbose:] Skr. katu- ‘aštrus, geliantis, kandus’, lie. kartùs ‘kuris gailaus, aštraus skonio’.
Šaltinis:
Puhvel 1982, 181
Antraštė:
kartùs
Reikšmė:
[le.] gorzki
Straipsnelis:
F. Slavskis (Sławski SEP III, 159) teisingai le. krótki gretina su lie. kartùs ‘gorzki’ bei sieja su lo. curtus < *kr̥-to- etc., tačiau smulkiau nepaaiškina. Sl. *koȓtъ-kъ (pirminis cirkumfleksas, akūtas vėlesnis) iš tiesų < *kortú- = lie. kartùs. Lo. curtus geriau laikyti senuoju dalyviu *kr-tó : κείρω. Galime manyti, kad *krtó- yra pirminė forma. Turint prieš akis produktyvią šaknį *kert-, kuri slypi *čersti, čŕ̥tą (: kir̃sti, kertù), darinys *krtó- darosi abejotinas. Pastaroji forma skaidoma į *krt-ó, bet toks adj. neturi kalbinės išraiškos. Taigi analogiškai greta o-laipsnio u-kamieno saldùs atsiranda naujas derinys *kortú-.
Šaltinis:
Hamp 1969b, 43
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
Pr. kārtai (nom. pl.) 59₁₂ ‘kartus’ : lie. kartùs, apie tai žr. Walde Pokorny II, 578.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 235
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
Tokios sąvokos kaip ‘aitrus, kartus’, ‘rūgštus’ labai dažnai siejasi su senesne reikšme ‘aštrus’ (plg.: r. резать ir резкий) : s. i. kaṭús ‘aštrus (apie skonį)’ – iš šaknies kar- [206] ‘pjauti’; s. sl. БРИДЪКЪ ‘aštrus’, ‘kartus, aitrus’ – iš БРИТИ; lie. kartùs – iš kir̃sti ← ide. *ker- ‘pjauti’, ‘kirsti’. Tokią pat etimologiją turi ir vok. bitter, herb ‘kartus’, la. šķerbs ‘aštrus (apie skonį)’ ir kt. Panašūs pavyzdžiai nėra išimtiniai ar reti. Tai įprasta ide. reikšmių vystymosi norma nuo konkretaus prie abstraktaus.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 205–206
Antraštė:
kartus
Straipsnelis:
Dauguma ide. kalbos žodžių, reiškiančių ‘kartus’, yra kilę (per ‘aštrus, kandantis, pjaunantis’) iš šaknų, reiškiančių ‘pjauti, būti aštriam’ ir pan., dvi grupės kilusios iš ‘degti, deginti’, dar kiti susiję su žodžiais, kurių pirminė reikšmė ‘rūgštus’. Lie. kartus, pr. (nom. pl.) kārtai, giminiškas skr. kaṭu- ‘aštrus’, pirminė reikšmė – ‘pjaunantis’, kilęs iš šaknies, matomos lie. kirsti, kertu, skr. kr̥t- ‘pjauti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1034
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
žr. kirpti
Šaltinis:
Мартынов 1968, 74–75
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
žr. platùs
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
kartùs
Reikšmė:
bitter
Straipsnelis:
Mažiulis 2, 124–128 pr. karige ‘ebirboͤm’/‘Eberesche’ kildina iš *karīgē ir skaido į hipotetinį kamieną *karā-/*kara- ‘bitter’ (plg. lie. kartùs ‘bitter’, išplėstą *īgā-/*īga-, plg. kaĩras/ ‘left-hand’ : kairyga ‘left-hander’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 41
Antraštė:
kartùs
Straipsnelis:
žr. kirsti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas