Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaubrė̃
Reikšmė:
kalva, aukštuma, kupra
Straipsnelis:
Pr. kaāubri ‘krýklė’, ‘dyglys’ aiškindamas jau Trautmannas, KZ 1909, XLII, 368–369, siejo su lie. kaubrė̃ ‘kalva’, ‘aukštuma’, ‘kupra’ ir pan., taip pat kauburỹs, kaũburas, kaubrỹs, kaũbras, kauburė̃; la. kauburs (ME II, 172); plg. Karaliūnas LKK 1975, XVI, 131. Rusų kalboje šaknis буг(о)р- gali reikšti kai kuriuos nenaudingus žmogui ir gyvuliui augalus, pvz., pelyną (plg. бугровка), prūsų kalboje šaknis kāubr- galėjusi irgi sietis su kuriuo nors augalu. Tokiu atveju įskaitant dubletus kāubr- : kaup- prūsų kalboje ir kaubrė̃ : kauprė̃ (plg. kauprỹnė, kauprótas LKŽ V, 439) lietuvių kalboje, galima būtų paaiškinti ir tokius dubletus kaip r. trm. куды́рь ‘skudutis’, ‘šveñtagaršvė’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 104–106
Antraštė:
kaubrė̃
Straipsnelis:
žr. kauburys
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1) 408

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas