Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Lie. kíetas, la. ciêts ‘t. p.’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *čȉtъ pietų, rytų sl. ‘ištisas, visas’: s.-kr. dial. čȉt ‘tikras, teisingas’, XVI a. ‘ištisas, nepažeistas’, r. dial. Pskovo чи́тый ‘blaivas, negėręs’. Vajanas (Vaillant, RES, VI, 106–107) čia įžiūri bl.-sl. būdvardį su -to- (*kēi-to-s), vėliau pakeistą įprastinio vedinio sl. *čitъ/
Šaltinis:
SłPr II, 218
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Lie. kietas, la. ciets (pr. galbūt galima įžiūrėti keytaro ‘kruša, ledai’), gal giminiški bulg., s.-kr. čitav ‘sveikas, nesužalotas’; šaknų ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 1065
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Pr. keytaro E 54 ‘kruša’ : lie. kíetas, la. ciêts (taip Fickas, GGA 1874, 1242).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 237
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Pr. keytaro ‘kruša’ sudarytas iš šaknies *keit- ir priesagos -ar-. Siejamas su lie. kíetas (plg. kiẽtis, kietė́ti, kíesti), la. ciêts (dial. ciêšs, plg. ciêtêt); s.-kr. čȉt (чи̏т) ‘visas’, ‘pats’, чи̏ти̑, slov. čìt, čít; r. чи́тый ‘blaivas’, ‘negeriantis’ ir su priesaga -av-: bulg. чѝтав ‘visas’, ‘nenukentėjęs’ (bet ir ‘švarus’), s.-kr. чи̏тав (ir čitavȁt) ir pan. [301] Pr. keyraro artimiausias atitikmuo yra r. чит, vartojamas reikšti ypatingos rūšies krituliams. Spėjama, kad žodis tokia reikšme galėjęs būti dar prasl. (*čitъ: *čit-erь, *čit-orь (??), žr. Трубачёв, Э 1968 (1971), 63. Yra pagrindas manyti, kad galima atstatyti, pirma, adj. *keit-(a)s (: lie. kíetas, la. ciêts, sl. čitъ) ir, antra, veiksmažodį *keit-īt ‘kietėti’ (?) tipo.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 300–301
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. kíetas = serbų čȉtī.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
O. N. Trubačiovas, remdamasis ukrainiečių ir baltarusių medžiaga, nurodė atitikmenis serbų-kroatų kalbų lokalinėms baltų-slavų izoleksemoms, pvz.: s.-kr. чи̏т – br. чыты – lie. kíetas. Prie jų galima pridėti ir ukr. dial. читавий ‘stiprus, sveikas, geras’. Plg taip pat r. dial. чи́тый ‘blaivas’.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 18
Antraštė:
kíetas
Reikšmė:
tvirtas, stiprus
Straipsnelis:
Jagičiaus nuomone (ЭССЯ IV, 124; Фасмер, ЕСРЯ, IV 367), r. dial. чи́тый, br. dial. чыты ‘blaivas, negirtas’, s.-kr. чи̏т, slov. čìt, čít ‘visas’, bulg. dial. чи́тъф ‘sveikas, visas’, ukr. dial. читавий ‘tvirtas, sveikas, stiprus, vikrus, protingas’ susiję su lie. kíetas, la. ciêts ‘tvirtas, stiprus’.
Šaltinis:
Петлева 1976 (1978), 50
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Jotvingių kit ‘kietas’, plg. lie. kíetas, la. ciêts.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 74
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
žr. kaita
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 206—207
Antraštė:
kíetas
Straipsnelis:
Paveldėtuose žodžiuose latvių kalboje gomuriniai sprogstamieji priebalsiai virtę dantinėmis afrikatomis, pvz.: […] la. ciets : lie. kíetas […].
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas